Ustawienia specjalne - Pomoc dla Light Alloy

Ustawienia specjalne

Wszystkie ustawienia przechowywane są w pliku ustawień LA.xml. Oprócz ustawień, które można zmienić za pomocą menu ustawień, istnieją inne, specjalne ustawienia, które można zmieniać. Większość z tych ustawień specjalnych wprowadza zmiany w menu kontekstowym i automatyzacji odtwarzacza, ale istnieją również inne nietypowe ustawienia.

Ustawienia specjalne można zmieniać na dwa sposoby: ręcznie lub za pomocą menu Ustawień.

Ręcznie

Można ręcznie otworzyć plik ustawień "LA.xml", a następnie po prostu szukać, odgadywać, modyfikować i wypróbowywać. Jednakże podczas takich zmian można napotkać wiele problemów. Ustawienia są w kolejności dość przypadkowej, nazwy zmiennych są dość tajemnicze i nie zawsze jest jasne, jakie wartości są dostępne i co jest efektem zmian. Ponadto, odtwarzacz musi być zamknięty przed ręczną zmianą ustawień, w przeciwnym razie wszystkie zmiany zostaną utracone.

Za pomocą menu Ustawień

Dużo prościej jest zmieniać te ustawienia za pomocą przycisku Ustawienia specjalne w menu Ustawienia > System zakładka Różne (przycisk ten dostępny jest tylko w trybie rozszerzonym).

Jeśli naciśniesz ten przycisk, zobaczysz poniższe okno:

Okno zawiera dużą liczbę ustawień. Każde ustawienie reprezentowane jest w rzędach i zawiera zmienną XML, wartość i objaśnienie.

Podwójne kliknięcie na wartości umożliwia zmianę.

Sekcje

Lista ustawień specjalnych pokazująca domyślnie tylko ustawienia specjalne, które są używane najczęściej. Jednakże przy użyciu menu kontekstowego przycisku Filtruj sam możesz zadecydować, które ustawienia mają być wyświetlane. Możesz wybrać jedną z czterech sekcji:

  • Specjalne częste: ustawienia specjalne, które są używane regularnie;
  • Specjalne rzadkie: ustawienia specjalne, które są używane rzadko;
  • Normalne częste: ustawienia normalne, które są używane regularnie;
  • Normalne rzadkie: ustawienia normalne, które są używane rzadko.

Dla Twojej wygody, wszystkie udokumentowane ustawienia specjalne zostały wymienione w poniższej tabeli.

Zmienna Wartość Objaśnienie
AudioSw.RateCompensation 1 0 - dźwięk bez zmiany tonacji podczas przyspieszonego odtwarzania (podczas korzystania z wbudowanego modułu przetwarzania dźwięku)
Codecs.MKV_MaxReadFailCount 20 Rozmiar (w MB) odczytanych danych z kontenera MKV, po którym Light Alloy zakłada, że ​​nie ma więcej danych i rozpoczyna odtwarzanie odebranych danych (przydatne dla częściowo pobranego pliku MKV).
Codecs.UDP_MaxStoreSizeInMemory 50 Maksymalna ilość przechowywanych danych w pamięci (w MB) podczas oglądania IPTV/online video za pomocą HTTP/UDP Reader.
Codecs.UDP_MinSecBeforePlay 3 Minimalna ilość sekund pobierania przed rozpoczęciem odtwarzania (HTTP/UDP Reader).
ExtHotKey.GoWindow 2 Przesunięcie zminimalizowanego okna po użyciu F6 na: ("1" - środek, "2" - górny lewy róg, "3" - górny prawy róg, "4" - dolny lewy róg, "5" - dolny prawy róg), jeśli jest aktywny tryb alternatywnych skrótów klawiszowych.
ExtHotKey.HotKeyEnableExpert 0 Kod klawisza do włączenia/wyłączenia alternatywnych funkcji klawiszy.
ExtHotKey.HotkeyRejimsDec 0 Kod klawisza do cofania pomiędzy alternytywnymi funkcjami klawiszy numerycznych (jeżeli opcja "Alternatywny tryb skrótów klawiszowych" (Ustawienia > Klawiatura > Alternatywne) jest aktywowana.
ExtHotKey.HotkeyRejimsInc 0 Kod klawisza do przodu pomiędzy alternytywnymi funkcjami klawiszy numerycznych (jeżeli opcja "Alternatywny tryb skrótów klawiszowych" (Ustawienia > Klawiatura > Alternatywne) jest aktywowana.
ExtHotKey.KodNumPad.KeyMinus 109 107 - kod klawisza (domyślnie dla - na klawiaturze numerycznej) do zmniejszania wartości parametrów alternatywnych skrótów klawiszowych.
ExtHotKey.KodNumPad.KeyPlus 107 107 - kod klawisza (domyślnie dla + na klawiaturze numerycznej) do zwiększania wartości parametrów alternatywnych skrótów klawiszowych
ExtHotKey.ShowKeyKod 0 1 - w Ustawienia > Klawiatura > zakładka Alternatywne pojawi się w górnym prawym rogu pole wyboru. Umieść kursor w tym polu i naciśnij odpowiedni klawisz skrótu, a pojawi się kod klawisza. Z wybranym skrótem możesz przełączać funkcję (ON/OFF) trybu alternatywnych skrótów klawiszowych.
FrontEnd.LargeFontTimeLineSize 0 Rozmiar czcionki cyfr na osi czasu (1..10).
FrontEnd.RemoveZerosOfTime 0 1 - usuń niepotrzebne zera zegara podczas wyświetlania pozycji odtwarzania filmu
GlobalKeys.UseNumberBook 1 Użyj cyfr od 1..9 dla zakładek i rozdziałów.
HiddenSet.ColorDifferent 12058623 Kolor komórki w oknie "Ukryte ustawienia", jeśli wartość w kolumnie "Plik" różni się od wartości w kolumnie "Odtwarzacz".
History.ChekFileExist 0 1 - daje możliwość pokazania, czy plik jeszcze istnieje na dysku czy został już usunięty z historii, a także daje możliwość usuwania nie tylko linii z historii, ale i fizycznego usuwania wybranych plików z dysku.
History.HistoryPath Folder do przechowywania plików historii. Jeśli zmienna jest pusta, używany jest bieżący folder z wszystkimi ustawieniami.
History.PlayTimeHistory 30 Czas odtwarzania w sekundach w przedziale od 10 sek. do 3600 sek. (60 min.), po którym informacje o pliku w pliku historii zostaną oznaczone jako oglądane.
Media.ApplyForAudio 1
Media.MaxCount 384 Maksymalna liczba wierszy danych do przechowywania ustawień mediów, po których najstarsze zostaną usunięte.
Media.MinMediaDur 300 Minimalny czas trwania pliku multimedialnego w sekundach potrzebny do funkcji "Przewiń do ostatniej pozycji odtwarzania".
Media.UseBytes 32000 Liczba bajtów do odczytania na początku pliku potrzebnych do utworzenia skrótu dla odtwarzacza jednoznacznie identyfikującego niepowtarzalność pliku.
MediaHistory.CheckExistens 1 0 - pokaż w historii i usunięte pliki
Mouse.Area.OffMoveOnlyWhell 0 1 - używaj TYLKO rolki myszki i podwójnych kliknięć w strefach obszaru, podczas pracy z obszarami wideo (np. nie zmieniają się ustawienia ruchu myszki z wciśniętym LPM).
Mouse.AreaTL.DinamicDelta 0 1 - używaj dla dolnego obszaru wideo schematu dynamicznego kroku przeskoków (podwójne kliknięcie) w zakresie od 1 do 60 sek. (tylko do przodu), zamiast statycznych kroków przeskoków w - / + w strefach (do tyłu i do przodu).
Mouse.Preview.OffPreviewInDVD 0 1 - wyłącz dla DVD okno podglądu na osi czasu
Mouse.Reg.JumpTmrInterval 1000
Mouse.TimeOutPlus 2 Ile sekund dodać do czasu, przez który widoczny jest wskaźnik myszki po przełączeniu na pełny ekran.
Mouse.WheelChange.MaxZoom 300 Maksymalny poziom skalowania podczas przełączania myszką lub klawiaturą, po którym następuje przejście do poziomu minimalnego.
Mouse.WheelChange.MinZoom 100 Minimalny poziom skalowania podczas przełączania myszką lub klawiaturą, po którym następuje przejście do poziomu maksymalnego.
Nastr.CountOnPause 0 Liczba sekund, po której odtwarzacz znajdujący się w trybie wstrzymania wykona akcję określoną w zmiennej EventOnPause.
Nastr.CyclicRestart 0 10 sek. do 1800 sek. (30 min.) trybu testowego do debugowania z cyklicznym rozpoczynaniem następnego na liście.
Nastr.DeleteAutoSeek 0 1 - interwał usuwania bez ostrzeżenia.
Nastr.EnadleDuplicateSound 0 1 - pozwala wczytać ścieżkę audio o tej samej nazwie
Nastr.EventOnPause 0 Działanie odtwarzacza po bezczynności (określone w zmiennej CountOnPause) w trybie wstrzymania, 0-zamknij odtwarzacz, 1-wł./wył. radio
Nastr.MiniOSDBD 0 1 - Wyświetlaj na OSD informacje o rozdziałach BD.
Nastr.MonitoringUrls 0 1 - monitoruj schowek systemowy czy pojawiły się nowe linki
Nastr.NotMoveBorder 0 1 - powiększenie względem wskaźnik myszy w celu zapobieżenia czarnym krawędziom.
Nastr.PauseMoveWindow 1 1 - "Wstrzymaj" / "Przesuń okno" (w trybie pełnoekranowym "Wstrzymaj", w trybie okna "Przesuń okno") dla LPM, jeśli w ustawieniach (Myszka > zakładka Ogólne > Lewy przycisk myszki (jedno kliknięcie) jest wybrane "Nic nie rób"
Nastr.PL.CompactHeight 0 1 - zmniejsz wysokość między elementami na liście plików, dla bardziej kompaktowego układu w trybie audio.
Nastr.PL.HistoryDeleteFile Jeśli podasz nazwę pliku, to ten plik będzie przechowywał informacje o plikach, które zostały usunięte z Listy odtwarzania.
Nastr.PL.HistoryUnicode 1 0 - strona kodowa 1251, 1 - zestaw znaków Unicode do przechowywania historii usuniętych plików, jeśli podano nazwę pliku w zmiennej "HistoryDeleteFile"
Nastr.PL.PlayListTypLoad 1 1 - szybki, 0 - wolne (stary sposób, ale może być bardziej wiarygodny, ponieważ po dodaniu do listy natychmiast umieści więcej elementów sterujących) wczytywanie listy odtwarzania.
Nastr.Pl.PlayListAudioFontBold 0 1 - różne czcionki dla plików audio w liście odtwarzania
Nastr.Pl.PlayListAudioFontSize 9 Różne wielkości czcionki dla plików audio w liście odtwarzania.
Nastr.PlusDelay 4 Dodatkowe opóźnienie (w sekundach) do wyświetlania 25/50/75 % filmu.
Nastr.PosSpeed 0 1 - aktywacja alternatywnego menu kliknięcia PPM w polu "Pozycja | Czas trwania", gdzie można ustawić skalę przyspieszeń, które są wykorzystywane przez naciśnięcie ŚPM w dolnej strefie klatki wideo, jeśli aktywny jest tryb obszarów wideo, a wbudowane przetwarzanie dźwięku oraz zewnętrzne kodeki wideo są włączone.
Nastr.ShowExpertMode 1 1 - pokaż specjalne ustawienia
Nastr.Size.DisableCheckSize 0 1 - dla przeciągnięcia pełnego ekranu na inny monitor bez problemów dotyczących rozmiaru okna. Jeśli informacje o nowym monitorze nie są dostępne, kontrola jest wyłączona w prawidłowej wielkości okna.
Nastr.Size.F6Width 220 Szerokość okna przy F6 (jeśli jest aktywny tryb alternatywnych skrótów). Używając "ExtHotKey.GoWindow" można również określić narożnik, gdzie okno powinno zostać umieszczone.
Nastr.Size.MinWidthPL 160 Minimalna szerokość listy odtwarzania./td>
Nastr.SizeSleep 100 Czas w milisekundach (1 sekunda = 1000 milisekund), w którym czeka na uwolnienie bieżącego pliku, zanim nastąpi próba wczytania nowego (aby uniknąć błędów z przetwarzaniem plików i zasobów).
Nastr.Skin.PreviewSkinHeight 150 Wysokość podglądu skórki w menu ustawień ("127" dla 3 strony).
Nastr.Skin.PreviewSkinWidth 200 Szerokość podglądu skórki w menu ustawień ("169" dla 3 strony).
Nastr.Skin.SkinDouble Rozszerzenie pliku skórki (np.: "PK-69.las").
Nastr.SkinHotKey 116 0 - skrót klawiszowy umożliwia ponowne załadowanie bieżącej skórki, jeśli zmieniłeś treść - zobaczysz zmiany bez ponownego uruchamiania odtwarzacza. W celu uzyskania hasła należy w "ExtHotKey.ShowKeyKod" zmienić "0" na "1".
Nastr.SkinHotKeyEnable 0 1 - aktywacja skóry klawiszowego do przeładowania skórki.
Nastr.StopFile 0 1 - wymusza zatrzymanie pliku przed wczytaniem nowego, podczas wyszukiwania podobnych.
Nastr.StopFileDone 0 1 - po odtworzeniu pliku, wymusza zatrzymanie pliku przed wczytaniem nowego pliku
OnOpen.AudioPosEnable 0 1 - możliwość ustawienia parametrów dla pozycji i wielkości okna odtwarzacza w trybie audio.
OnOpen.AudioPosLeft 350 Położenie w poziomie okna odtwarzacza w trybie audio, jeśli "AudioPosEnable" = "1" i jest wciśnięty przycisk Home (rozmiar oryginalny).
OnOpen.AudioPosTop 50 Położenie w pionie okna odtwarzacza w trybie audio, jeśli "AudioPosEnable" = "1" i jest wciśnięty przycisk Home (rozmiar oryginalny).
OnOpen.CenterExpert 0 1 - aktywacja trybu eksperta dla opcji "Wczytywanie pliku", gdy proces wczytywania wywołuje funkcję "Rozmiar oryginalny" w Ustawienia > Zdarzenia.
OnOpen.DelBlackBorder 1 1 - usuwanie czarnych pasków dla przycisku Home (rozmiar oryginalny) bez zmiany rozmiaru wideo, jeśli opcja Zmień rozmiar okna na rozmiar wideo nie jest aktywna.
OnOpen.OldExtOE 0 Sprawdź stary format format pomijania dla pomijania rozpoczęcia / napisów końcowych (*.oe) oprócz nowego (*.skip).
OnOpen.OnlyOneOpenFile 1 1 - wykonaj automatycznie "PosOpenFileOnly" (a także wszystkie inne typy "Położenia odtwarzacza") tylko podczas uruchamiania odtwarzacza, a nie podczas wczytywania każdego następnego filmu z Listy odtwarzania (tylko podczas uruchamiania programu - "1", zawsze - "0"). W takim przypadku "Położenie odtwarzacza" tylko określa, gdzie odtwarzacz zostanie przesunięty po wciśnięciu przycisku Home (rozmiar oryginalny).
OnOpen.PosOpenFileOnly 1 1..5 - można określić, gdzie będzie okno odtwarzacza podczas uruchamiania (opcja ta nadpisuje opcje Przesuń okno na środek ekranu lub Położenie odtwarzacza). Dla następnego filmu z Listy odtwarzania odtwarzacz będzie działał normalnie Przesuń okno na środek ekranu lub Położenie odtwarzacza
OpenWin.Favorites.HistoryPathName Nazwa pliku do przechowywania ostatnich 20 odtwarzanych folderów.
OpenWin.Favorites.PathUserFavorites Ścieżka do przechowywania dodatkowych list ulubionych (*.FAV) dostępnych za pomocą menu kontekstowego przycisku Przejdź w oknie Ulubionych. Jeśli ścieżka nie jest określona, używany jest bieżący folder z wszystkimi ustawieniami.
OpenWin.TestColor 0 Wyświetlanie pola z liczbowym kodem koloru w ustawieniach okna dialogowego TV, aby dodać pliki do listy odtwarzania. Kliknij dwukrotnie w polu, aby wybrać kolor. Otrzymana liczba może być również stosowany w innych warunkach, na przykład w "HiddenSet.ColorDifferent".
PlayList.AddDoublet 0 1 - można dodawać te same pliki wiele razy do listy odtwarzania
PlayList.AddNotPlay 0 1 - dodawanie plików do Listy odtwarzania, również po przeciągnięciu ich na panel wideo (bez przerywania odtwarzania bieżącego pliku).
Playlist.EnableTimerSearch 1 0 - wyłącza timer, który jest odpowiedzialny za utratę fokusu w polu wyszukiwania Listy odtwarzania (timer jest konfigurowany w "Playlist.SearchTimeOut").
Playlist.ProcessNetM3UPLS 1 0 - pozwala na obecność sieciowych m3u/pls na Liście odtwarzania i odtwarzanie ich *tak, jak jest*, jeśli 1 - działa w starym schemacie (najpierw wczytanie, następnie wyciągnięcie strumieni i dodanie ich do listy odtwarzania, następnie usunięcie pliku m3u).
Playlist.SearchInPath 1 1 - możliwość wyszukiwania (przy szybkim poszukiwaniu pliku na liście odtwarzania) nie tylko w nazwach plików, ale i w sposób heurystyczny, tj. występowanie wpisywanych znaków w dowolnej części nazwy pliku i ścieżki.
Playlist.SearchTimeOut 5 Opcja do wyłączenia fokusu w polu wyszukiwania w liście odtwarzania wg czasu (w sekundach), która jest wymagana do aktywacji zwykłych skrótów.
Playlist.UrlDecimal Prefiks adresu URL w liście odtwarzania, aby odróżnić je od zwykłych plików lokalnych.
PLDir.NextFolder 0 1 - w trybie folderów po zakończeniu odtwarzania ostatniego pliku przechodzi do następnego folderu (znajdującego się na tym samym poziomie) i odtwarza pliki znajdujące się w tym folderze.
PLDir.ShowDelBut 0 1 - pokaż w trybie folderów przycisk do usuwania plików
RadioStations.AddTagToLAU 0 1 - dodawanie tagów do parametrów podczas tworzenia plików *.LAU w folderze radia internetowego
RadioStations.RSDefDir Jeśli określisz w tej zmiennej folder, nie będzie musiał wskazywać, w którym folderze powinny zostać zapisane pliki *.LAU, gdyż ten folder będzie do tego używany. Ponadto, jeśli pliki już tam istnieją, zostaną nadpisane bez potwierdzenia!
Scheduler.Alarma.EveryHour 0 1 - aktywacja odgrywania co godzinę pliku, który jest określony w zmiennej "Scheduler.Alarma.PlayFile".
Video.PitchDelta 5 Rozmiar kroku zmiany tonacji dźwięku skrótami klawiszowymi (dostępne wartości od 1 do 100).