Historia wersji programu - Pomoc dla Light Alloy

Historia wersji programu

4.10.2 | 21 maja 2017

 • Dodano obsługę zmiany rozmiaru okienka klawiszem Win + klawisze kierunkowe.
 • Jeśli musisz odtworzyć plik z nieznanym/niestandardowym rozszerzeniem, ale nie chcesz zmieniać ustawień globalnych dla wszystkich plików, to teraz można przeciągnąć taki plik (ale tylko jeden!) na odtwarzacz, a on postara się go odtworzyć ignorując nieznane rozszerzenie pliku.
 • Lista odtwarzania: do menu kontekstowego przycisku + dodano opcję Dodaj tylko pliki o znanych rozszerzeniach do szybkiego dostępu bez potrzeby wchodzenia w Ustawienia > Lista odtwarzania.
 • Harmonogram zadań: wyświetlana jest w nagłówku odtwarzacza informacja o ustawionym czasie automatycznego wyłączenia.
 • Dodano ukryte ustawienie: Core.HighPriority (pozwala ustawić wysoki priorytet dla procesu odtwarzacza).
 • Dodano ukryte ustawienie: OnDone.UnLoadLastFile (pozwala zawsze wyładować ostatnio, lub tylko jeden, odtwarzany plik z listy odtwarzania zamiast domyślnego działania - wyświetlania ostatniej klatki).
 • Odtwarzacz nie stara się odtwarzać żadnego z już istniejących plików na liście odtwarzania, jeśli podczas próby dodawania przez np. przeciągnięcie pliku zewnętrznego (np. w przypadku uszkodzenia listy odtwarzania CUE).
 • Rozszerzone okno dodawania plików:
  + możliwość otwierania zakładki Ulubione za pomocą skrótu Ctrl+F
  + Ulubione: podświetlenie aktualnie używanego elementu na liście.
  + Ulubione: numeracja listy
  + Ulubione: możliwość szybkiego przejścia do folderu lub innego elementu za pomocą klawiszy 1-9
  = zoptymalizowano Dodaj Folder
  - Ulubione: naprawiono problematyczne działanie klawisza Enter na zaznaczonym elemencie (przetwarzał tylko odtwarzanie plików chociaż powinien przenosić folderu Ulubione)
  - naprawiono kilka problemów z nawigacją (np. przycisk < nie działał, jeśli historia nawigacji była pusta)
  - naprawiono zamrażanie.
 • Ustawienia > Interfejs > Wygląd zewnętrzny: poprawiono opis opcji Dodaj rozdziały z plików na oś czasu jako znaczniki i do listy odtwarzania jako zakładki, opis opcji został ównież poprawiony.
 • Ustawienia > Interfejs > Wygląd zewnętrzny: nie działała poprawnie opcja Dodaj rozdziały z plików na oś czasu jako znaczniki i do listy odtwarzania jako zakładki - po wyłączeniu powiny zostać ukryte znaczniki, a nie były.
 • Ustawienia > Zdarzenia > blok ustawień Po zakończeniu odtwarzania: nie działała poprawnie opcja Wyjdź z trybu pełnoekranowego.
 • Ustawienia > Skojarzenia plików: naprawiono problem z kojarzeniem plików w Windows 10.
 • Czasami na pasku zadań pojawiał się odtwarzacz, choć wybrane było że "tylko w zasobniku".
 • Następny OSD, po linii informacyjnej, nie był prawidłowo wymazywany podczas korzystania z madVR.
 • Pozycja/rozmiar odtwarzacza w trybie okna nie zawsze był zapamiętywany, zwłaszcza w przypadku, gdy ustawiono "Podczas uruchamiania - Przełącz do pełnego ekranu".
 • Naprawiono zamrażanie z uszkodzonąlistą odtwarzania CUE.
 • Naprawiono kilka problemów z zapamiętywaniem statusu trybów paneli.
 • Naprawiono kilka problemów z formatkami Na wierzchu innych okien i podrzędnymi.
 • Naprawiono kilka problemów ze statusem maksymalizacji okna.
 • Naprawiono problemy z pozycją okna po użyciu klawiszy skrótu Alt+3/4 (zmiana skalowania), gdy okno znajdowało się za paskiem zadań (jeśli było na górze lub po lewej).
 • Kilka poprawek kosmetycznych.

4.10.1 | 13 maja 2017

Odtwarzacz

 • Teraz podczas próby usunięcia z listy odtwarzania aktualnie odtwarzanego pliku - odtwarzanie zostanie zatrzymane. Wcześniej nie można było usunąć pliku do momentu ręcznego zatrzymania.
 • Ustawienia > Interfejs > Wygląd zewnętrzny: zostały przepisane stare, i zostały dodane nowe, ustawienia zachowywania statusu paneli. Miejmy nadzieję, że teraz będą bardziej przyjazne dla użytkownika.
 • Ustawienia > Interfejs > Wygląd zewnętrzny: dodano dwa nowe tagi do bloku "Opcje formatowania" - %Z dla aktualnego poziomu powiększenia, i %R dla informacji o aktualnej szybkości odtwarzania.
 • Ustawienia > Interfejs > Lista odtwarzania: dodano opcję niestandarowej podpowiedzi.
 • Ustawienia > Klawiatura: dodano Dodaj adres URL do listy odtwarzania w sekcji Lista odtwarzania (także w menu podręcznym listy odtwarzania, menu podręcznym przycisku "+" i podmenu pliku w ogólnym menu podręcznym).
 • Ustawienia > Myszka: dodano funkcję Punkt zmiany powiększenia śledzi kursor, a nie centrum obrazu wideo.
 • Ustawienia > Lista odtwarzania: w sekcji "Jeśli w tym samym folderze znajduje się wiele plików z tej samej serii..." dodano funkcję W razie potrzeby, w dowolnym miejscu listy odtwarzania.
 • Ustawienia > Lista odtwarzania: dodano funkcję Nie pokazuj okna dialogowego usuwania plików.
 • Ustawienia > Interfejs > Lini informacyjna: dodano trzy tagi - {ZOOM}, {VOLUME}, {PLAYBACKSPEED}
 • Lista internetowych stacji radiowych: automatyczne zaznaczanie w tabeli aktualnie odtwarzanej stacji radiowej.
 • Ustawienia mediów: teraz zapamiętywana jest i stosowana szybkość odtwarzania dla aktualnego pliku.
 • Ustawienia "Domyślny język audio" i "Domyślny język napisów" teraz respektują kolejność w jakiej zostały wpisane. Dodano także przyciski strzałek, aby łatwo było zmieniać kolejność audio/języka.
 • Okno ustawień automatycznego pomijania (Alt+E): teraz automatycznie wprowadzany jest aktualny czas odtwarzania do pól edycji HH/MM/SS (przydatne, jeśli chcesz przejść do dokładnej lokalizacji - np. naciśnij klawisze Alt+E, zmień wprowadzony czas i kliknij Przewiń do).
 • Ustawienia: usunięto gradient dla sekcji Języki/Skórki, niektóre inne drobne ulepszenia interfejsu użytkownika.
 • Ustawienia > Interfejs > Wygląd zewnętrzny: usunięto funkcję "Domyślnie ukryty" dla panelu sterowania.
 • Ustawienia > OSD: czas wyświetlania OSD i Linii informacyjnej teraz jest ustawiany niezależnie.
 • Tytuły kategorii filtrów historii są teraz wypełniane plikami językowymi.
 • Przerobiono przewijanie tekstu w nagłówku: teraz to działa tylko wtedy, gdy jednorazowo myszka zostanie skierowana na nagłówek, wtedy zadziała i nie pojawi się, dopóki ponownie nie zostanie wywołany myszką na nagłówku.
 • Linia informacyjna może być teraz zawsze uruchamiana ręcznie (np. przez naciśnięcie skrótu I).
 • Katalog internetowych stacji radiowych: pogrubiona jest tylko aktualna kolumna wg której zachodzi sortowanie.
 • Katalog internetowych stacji radiowych: pokazywane jest domyślne sortowanie w nagłówku tabeli.
 • Teraz, kursor jest wyświetlany w trybie pełnoekranowym, jeśli "Ukryj kursor myszki po X sekundach bezczynności" jest ustawione na 0. Niektórzy uważają, że takie podejście jest wygodne w celu uniknięcia wyświetlania kursora po przypadkowych ruchach myszką.
 • Okno "Opcje wideo" (Shift+V): shadery teraz pracują również dla MadVR.
 • Przy powiększaniu/pomniejszaniu obraz nie był resetowany do centrum, z wyjątkiem przypadków, gdy przekroczone zostało 100% (co jest bardziej poręczne dla poprawy obrazu).
 • Wiele bardzo małych usprawnień w kodzie, czyszczenie kodu i mikro optymalizacje.
 • Ustawienia > Zdarzenia: nie działały dwie opcje w grupie "Po zakończeniu odtwarzania". [zostało uszkodzone w 4.10.0]
 • Ustawienia > OSD > Linia informacyjna: okno podglądu nie jest natychmiast aktualizowane.
 • Ustawienia > Klawiatura: naprawiono kilka problemów z remapowaniem klawiszy, teraz PPM na komórkę poprawnie go identyfikuje.
 • Ustawienia > Dźwięk > zakładka Radio: nie działała poprawnie funkcja Po włączeniu radia zminimalizuj odtwarzacz.
 • Kilka poprawek w katalogu internetowych stacji radiowych:
  1. Poprawiono renderowanie nagłówka tabeli.
  2. Korekta rozmiaru czcionki i położenia strzałki sortowania.
  3. Nie działało sortowanie według kolumny „#”.
 • Zewnętrzna lista odtwarzania: naprawiono problem, gdy plik zostanie usunięty - w wewnętrznej liście odtwarzania nie wyświetlane są zmiany i nagłówek odtwarzacza nie jest aktualizowany, również rozwiązano kilka innych błędów (usuwanie pliku było uszkodzone, dodane pliki nie były czasami wyświetlane na zewnętrznej liście odtwarzania i inne błędy).
 • Okno dialogowe zorientowane na otwieranie mediów: naprawiono migotanie przycisków i innych elementów.
 • Przycisk przyspieszania odtwarzania: różne reakcje po naciśnięciu tego przycisku myszką i za pomocą skrótu.
 • Okno historii mediów: naprawiono błąd kolumny "Odtworzono" (czasami był wyświetla czas zamiast w procent obejrzenia), a kolumna "Rozmiar" wskazuje teraz wielkość ponownie w gigabajtach.
 • System skórek: pozycjonowanie okna w środku było błędne, jeśli w skórce została błędnie ustawiona minimalna wielkość więcej niż jednej domyślnej.
 • Naprawiono błąd, który czasami zachodził przy wyłączaniu odtwarzacza.
 • Naprawiono błąd z niektórymi stacjami radiowymi.
 • Opcja "Odczytuj sygnaturę pliku do wyświetlania czasu odtwarzania" - kilka poprawek i prac stabilizacyjnych, nieraz ta opcja mogła zamrozić odtwarzacz przy jednoczesnym dostępie do modułu MediaInfo kilku innych opcji.
 • Opcja "Odczytuj sygnaturę pliku do wyświetlania czasu odtwarzania" - nie działała dla niektórych formatów (np. TS).
 • Rozszerzony Pasek zadań niekiedy nie działał dla niektórych użytkowników systemu Windows 10.
 • Naprawiono błąd powodujący, że niektóre linki YouTube nie działały.
 • Podczas korzystania z niektórych opcji nie można było powrócić z trybu pełnoekranowego do trybu okna.
 • Było uszkodzone wczytywanie z listy odtwarzania ASX.
 • Naprawiono awarię, która mogła się zdarzyć podczas zamykania odtwarzacza, kiedy był w trybie radia, a lista odtwarzania była pusta.
 • Nie działało prawidłowo "Pokaż położenie pliku" (Ctrl+F), gdy lista odtwarzania została zamknięta i nie było odtwarzanego pliku.
 • Naprawiono problemy z trybem oszczędzania energii, gdy monitor został nagle wyłączony podczas odtwarzania.
 • Naprawiono problemy z skalowaniem okładki (cover) w trybie audio.
 • Z wyłączonym Aero w Windows 7 podczas wychodzeniu z trybu pełnoekranowego ekran pulpitu nie jest odświeżany. [zostało uszkodzone w 4.10.0]
 • Nprawiono nieprawidłowe podpowiedzi dla przycisku Harmonogram zadań [zostało uszkodzone w 4.10.0]
 • I inne mniej widoczne poprawki i zmiany.

Silnik wideo

 • Ulepszenia w systemie powiadomień o z mianach plików w systemie plików dla napisów: teraz można monitorować wiele napisów, a także naprawiać wiele błędów.
 • Nie działały shadery. [zostało uszkodzone w 4.10.0]
 • Skompilowano kodeki z najnowszym GCC 7.1.0
 • Naprawiono przedwczesne zanikanie OSD.

System instalacyjny

 • Instalator: od teraz domyślna ścieżka instalacji to C:\\AppData\Local\LightAlloy zamiast "Program Files (x86)". Jeśli jednak Light Alloy jest już zainstalowany, instalator użyje istniejącej ścieżki jako domyślnej ścieżki instalacji.

4.10.0 | 23 kwiecień 2017

Odtwarzacz

 • Jest to ostatnia główna wersja Light Alloy ponieważ został zastąpiony przez Verona Player (https://verona.im) - Light Alloy będzie tylko w trybie wsparcia.
 • Dodano kompletnie nowy parser YouTube.
 • Radio internetowe: wsparcie dla strumieni HLS.
 • Obsługa strony kodowej została całkowicie przepisana, teraz odtwarzacz obsługuje całą paletę kodowania np. ANSI/UTF-8 w/o BOM/UTF-16 BE/LE w/o BOM. Moduł listy odtwarzania odniósł największe korzyści z tego rozszerzenia.
 • Dodano możliwość odpytywania w tle o czas trwania plików. Musi być włączona opcja Odczytuj sygnaturę pliku do wyświetlania czasu trwania w Ustawienia > Lista odtwarzania > Inne, ponieważ operacja może być czasochłonne, jeśli dysk twardy jest powolny.
 • Dodano możliwość dostosowania podpowiedź listy odtwarzania.
  To ukryte ustawienie, więc trzeba je włączyć ręcznie w LA.xml - znajdź tag CustomHint, ustaw Enabled na 1.
  Własność "Template" wspiera tagi LA (np. {TITLE}), które można zobaczyć w Linii informacyjnej (Ustawienia -> OSD) oraz tagi html (b, u, s, i, hr, br).
 • Menu kontekstowe listy odtwarzania: sortowane elementy są teraz sortowane za pomocą działań podmenu (np. sortowanie wg tytułu/nazwy pliku/ścieżki pliku...).
 • Duża świadomość adresowa filtrów (np. SVP), które wymagają więcej niż 2 GB pamięci do wykorzystania w zastosowaniu w 32-bitowym.
 • Okno dialogowe usuwania plików: dodano opcję "Nie pokazuj".
 • Dodano tłumaczenie na język Portuguese Brazilian wykonane przez Ricardo Vaidergorn.
 • Przebudowano tłumaczenie na język hiszpański przez David Vaquer.
 • Zaktualizowano oficjalny adres strony domowej i oficjalny e-mail dla wsparcia na https://verona.im
 • Refaktoring kodu głównego, optymalizacje. Niektóre przygotowania do wydania Light Alloy jako open source.
 • Zaktualizowano biblioteki BASS do wersji 2.4.12 i wtyczki do aktualnych wersji.
 • Usunięto renderery VMR-7/9 i odpowiadające im opcje.
 • O programie: proces wysyłania komentarz został przepisany (teraz obsługuje SSL).
 • Tryb audio: okno odtwarzacza jest teraz zmaksymalizowane, zamiast przejść do trybu pełnoekranowego.
 • Format LAP: dodano buforowanie rozmiaru pliku, jeśli już został zapisany.
 • Lista odtwarzania, Kontroler aktualizacji: dodano obsługę SSL.
 • Lista odtwarzania: poprawiono działanie Automatyczne wyszukiwanie i dodawanie plików do listy odtwarzania -> tryb W razie potrzeby dodaj nowe pliki po odtworzeniu ostatniego pliku.
 • Ustawienia: niektóre sekcje i kategorie zostały zaktualizowane, aby dostęp do ich ustawień był prostszy i bardziej oczywisty.
 • Ustawienia: zaktualizowano ikony, wprowadzono kilka optymalizacji.
 • Ustawienia > Zdarzenia: opcje grupy Podczas uruchamiania programu zostały poprawione technicznie, teraz funkcjonują bardziej funkcjonalnie i mniej zawodnie, gdy jest używana konfiguracja wielomonitorowa.
 • Ustawienia > Zdarzenia: opcja Użyj trybu oszczędzania energii monitora jest teraz ukryta, domyślnie włączona.
 • Ustawienia > Wideo > Różne: dostępne wartości na liście rozwijanej youtube zredukowano do tylko 4 oficjalnie obsługiwanych.
 • Skórka systemowa: przepisano moduł Caption - teraz tekst będzie automatycznie dopasowywał się do szerokości odtwarzacza biorąc pod uwagę przyciski, jeśli tekst nie pasuje do obszaru automatycznie.
 • Harmonogram zadań: poważnie przerobione wnętrze, usunięto parę zbędnych trybów wyłączenia, wykonano różne poprawki w już istniejących.
 • Naprawiono błąd pliku informacji z tagiem {TITLE}, gdy tag nazwy pliku zawierał tekst z przerwami (np. "123. qwe.mkv")
 • Lista odtwarzania: Tryb folderów - naprawiono ponowne wczytywanie kolorów / rozmiaru czcionki podczas przełączania pomiędzy trybami wideo / audio.
 • Lista odtwarzania: rozwiązano problemy z rysowaniem.
 • Lista odtwarzania: po oczyszczeniu listy odtwarzania, wskazówka nie była poprawnie usuwana.
 • Lista odtwarzania: naprawiono problem z wyborem, gdy używano klawiszy Shift+Up/Down.
 • Stan harmonogramu zadań nie był respektowany podczas automatycznego przeszukiwania lub "powtarzania listy odtwarzania".
 • Właściwości wideo: naprawiono problem z rysowaniem obszaru obrazu na drugim monitorze.
 • Ustawienia > Interfejs: naprawiono funkcję Pasek zadań; minimalizuj do Obszaru powiadomień.
 • Ustawienia > Myszka: naprawiono niepoprawne działanie funkcji Pokaż kursor, jeśli widoczne są panele.
 • Naprawiono błąd z funkcją aktualizacji ustawień, który powodował niemożność uruchomienia odtwarzacza, jeśli LA.xml został uszkodzony podczas inicjalizacji.
 • Wyskakujące okno "O Light Alloy" - naprawiono problem z wyborem kilku skórek.
 • Naprawiono błąd z ustawieniami mediów/oczyszczaniem pamięci podręcznej.
 • Nie można było włączyć okna stacji radiowych po włączeniu zewnętrznej listy odtwarzania.
 • Skórka systemowa: naprawiono obramowanie okienka podglądu.
 • Skórka systemowa: naprawiono nieprawidłowy atrybut "align" powiązany z napisami.
 • Ustawienia > Skojarzenia plików: naprawiono wyciek pamięci podczas wczytywania ikony typu pliku z biblioteki ikon.
 • Naprawiono problem z trybem oszczędzania energii monitora.
 • Okno dialogowe wyłączania komputera: przycisk "Anuluj" był uszkodzony.
 • Poprawiono artefakty wizualne po wyjściu z trybu pełnoekranowego, gdy jest używany "Styl klasyczny Windows".
 • Naprawiono zawieszanie się odtwarzacza podczas oglądania filmu na dodatkowym monitorze i zdecydowano odłączyć ten monitor.
 • Naprawiono problemy z opcją "zastosuj ustawienia mediów" do napisów.
 • Różne poprawki i kilka uaktualnień w oknie listy internetowych stacji radiowych.

Silnik wideo

 • System powiadamiania o modyfikacji pliku dla napisów został przepisany, teraz odtwarzacz ponownie wczytuje zmienione zewnętrzne napisy natychmiastowo.
 • Renderers (EVR CA): obsługa tagu Rotation, który jest używany w niektórych plikach multimedialnych, który sygnalizuje, że plik wideo został nagrany do góry nogami.
 • Zrzuty ekranu: wsparcie dla rotacji.
 • Zaktualizowano projekty i niektóre pliki źródłowe do zgodności z GCC 6.3.0 (poprzednia wersja została skompilowana z dość starym 4.9.1)
 • Znaczące optymalizacje rysowania OSD, aby zmniejszyć mikro skoki z wysokim fps wideo.
 • Zoptymalizowano zapisywanie zrzutów ekranu, gdy używany był format PNG.
 • Nie była wyświetlana nazwa pliku w Debug OSD (Q) podczas oglądania mediów z URL (np. dla youtube).
 • Usunięto renderery VMR-7/9 i odpowiadające im opcje.
 • Renderers (EVR-CA) nie są już więcej zależne od instalacji DirectX Redist June 2010, dopóki nie próbuje wykorzystać Shaders lub wyświetlania statystyki klatki.
 • VSFilter: naprawiono błąd.
 • MatroskaSplitter: naprawiono wyliczanie znacznika czasu dla napisów.
 • Naprawiono błąd występujący podczas odtwarzania niektórych DVD.
 • Aktualnie aktywny przycisk w menu DVD nie był odświeżany poprawnie na niektórych płytach DVD.
 • Naprawiono kilka wycieków pamięci.
 • Naprawiono możliwość awarii z napisami po przeniesieniu okna odtwarzacza na drugi monitor, gdy odtwarzanie jest aktywne.
 • Normalna szybkość odtwarzania (x1.0) nie była przywracana podczas zmian za pomocą klawiatury lub myszy.
 • Wideo po obróceniu obrazu nie było odpowiednio skalowane.
 • Filtry wewnętrzne Low Merit były uszkodzone.

System instalacyjny

 • Instalator/Deinstalator teraz pamięta, gdzie został zainstalowany Light Alloy (przydatne podczas uaktualniania).
 • Instalator/Deinstalator teraz ma wbudowany zestaw narzędzi obsługi wyjątków, co jest bardzo pomocne dla programistów do naprawy błędów.
 • Algorytm kompresji ZIP zastąpiono 7-Zip; sprawia to, że rozmiar instalatora jest mniejszy o około 30%, ale zwiększa się czas instalacji.
 • Instalator: zwiększono wydajność. Teraz wyodrębnia pliki bezpośrednio z siebie, bez uprzedniego rozpakowania archiwum na dysk.
 • Deinstalator: naprawiono wyświetlanie ikony w okine "Dodaj/Usuń programy".
 • Instalator: teraz Light Alloy zostanie automatycznie zamknięty przed instalacją.
 • Instalator: naprawiono działania, które są przetwarzane, nawet jeśli anulowano działanie.

4.9.3 | 17 luty 2017

Odtwarzacz

 • Eksperymentalna optymalizacja przełączania między trybami pełnoekranowym/okienkowym. Teraz powinno być znacznie szybciej.
 • Skórka Omega: kolorowanie tła regulatora głośności, gdy poziom przekracza 100%.
 • Można teraz zachować nieco więcej ustawień, gdy preferencje są aktualizowane do nowszej wersji.
 • Zaktualizowano biblioteki OpenSSL.
 • Ustawienia > Interfejs > Wygląd zewnętrzny: naprawiono uszkodzone przejście w tryb okna dla dwóch opcji z listy rozwijanej w Panel sterowania.
 • Naprawiono wyświetlanie skórek w try bie folderu w liście rozwijanej przycisku ?.
 • Naprawiono kilka problemów z zapamiętywaniem stanu paneli.

Silnik wideo

4.9.2 | 13 luty 2017

Odtwarzacz

 • Dodano prawidłowe wsparcie dla przywracania okien modalnych (np. lista stacji radiowych, rozszerzone okno dialogowe otwierania plików) ze stanu zminimalizowanego.
 • Ustawienia > Myszka: dodano dla podwójnego kliknięcia LPM działanie dające możliwość pokazywania / ukrywania panelu sterowania.
 • Oczyszczono i zoptymalizowano kod.
 • Zmieniono nazwę Obróć wideo wg osi Z na Obróć wideo w pionie.
 • Dla opcji Obróć wideo w pionie ustanowiono skrót domyślny - Z
 • Rozszerzone okno dialogowe otwierania plików: nieznacznie zmieniono zachowanie przycisku Dodaj wybrane - teraz wybrany plik zostanie odtworzony tylko wtedy, gdy zaznaczona jest funkcja Zamknij po dodaniu i żaden inny plik nie jest odtwarzany w danym momencie, we wszystkich innych przypadkach - plik zostanie dodany do listy odtwarzania bez odtwarzania go.
 • Rozszerzone okno dialogowe otwierania plików: usunięto opcję Dodaj pliki, ale nie zastępuj tych, które już są na liście.
 • Usunięto sprawdzanie zakazu uruchamiania Light Alloy na XP/Vista. Tak więc można go używać, ale XP/Vista nie są obsługiwane, więc wszelkie awarie w tych systemach operacyjnych nie będą naprawione.
 • Katalog internetowych stacji radiowych: przeprojektowano mechanizm dekodowania różnych elementów html (cudzysłowy, prawa autorskie i inne symbole), które mogą wystąpić w nazwach stacji/utworów.
 • Zoptymalizowano OSD w trybie na wideo.
 • Ustawienia > Zdarzenia, Wideo: uproszczono wyjście monitorów w listach rozwijanych.
 • Lista odtwarzania: znacznik ">L" (ostatnio odtwarzany plik) był ignorowany w listach odtwarzania LAP podczas wczytywania do odtwarzacza, jeśli była już wczytana jakaś lista odtwarzania (np. domyślna LA.lap).
 • Naprawiono kilka problemów z UTF-8 w rozszerzonej historii.
 • Usuwanie plików z listy odtwarzania: nie działało dla wielu wybranych plików w liście odtwarzania.
 • Ustawienia > Myszka > Rolka: nie działała opcja rolki związana ze zmianami timingu napisów.
 • Ustawienia > Klawiatura: polecenie "Następny rozdział" zostało przypadkowo ukryte w sekcji "Nawigacja".
 • Naprawiono obrót obrazu o 90 stopni - czasami pojawiał się, gdy odtwarzacz został ponownie uruchomiony.
 • Naprawiono błąd powodujący wychodzenie odtwarzacza poza granice ekranu podczas otwierania pliku lub podczas skalowania (np. z 50% do 100%).
 • Tryb audio: lista odtwarzania w trybie pełnego ekranu była od trybu wideo.
 • Rozszerzone okno dialogowe otwierania plików: funkcja Dodaj wybrane była zamrażana, jeśli został wybrany więcej niż jeden plik.
 • Rozszerzone okno dialogowe otwierania plików: Odtwarzaj plik po podwójnym kliknięciu - inaczej dodaj do listy odtwarzania - ostatnie działanie było uszkodzone.
 • Rozszerzone okno dialogowe otwierania plików: funkcja Aktualny folder z podfolderami nie działała zgodnie z oczekiwaniami.
 • Naprawiono inne, mniej zauważalne problemy.

Silnik wideo

4.9.1 | 15 styczeń 2017

Odtwarzacz

 • Ustawienia > Myszka > Obszar wideo: dodano możliwość przełączania ścieżki napisów/dźwiękowej dla obszaru góra-lewo i góra-prawo.
 • Ustawienia > Klawiatura: dodano skrót klawiszowy w sekcji wideo do obracania wideo wg osi Z.
 • Ustawienia rotacji wideo są obecnie przechowywane w pliku, a nie globalnie.
 • Wyłączono flagę DPI Awareness, aby rozwiązać problemy z interfejsem dla DPI >100%. Normalne wsparcie dla różnych DPI będzie realizowane w przyszłych wersjach.
 • Preferencje > Lista odtwarzania: okno podglądu teraz respektuje czcionki, które są w menu czcionka lub w obecnej skórce podczas przełączania między Zawsze taki sam i Użyj ze skórki.
 • Ustawienia > OSD & Napisy > Napisy [tryb menu rozszerzonego]: opcja rozdzielczości tekstury ma teraz domyślnie wartość równą rozdzielczości pulpitu.
 • Sektory wideo: teraz niektóre sektory są aktywowane przez pojedyncze kliknięcie LPM, a nie podwójne jak poprzednio, co czasami mogło nie być oczywiste dla niektórych użytkowników.
 • O programie: dodano dodatkowe informacje do komunikowania się z autorem.
 • Przeprowadzono wewnętrzne czyszczenie kodu, usunięto niektóre opcje i wprowadzono kilka optymalizacji.
 • Funkcja Rozmiar początkowy (Home) nie respektowała minimalnej szerokości skórki audio.
 • Opcje dźwięku: zmiany metody normalizacji nie były stosowane od razu, trzeba było najpierw zamknąć okno ustawień.
 • Rozszerzone okno dialogowe dodawania plików: nie działał poprawnie przycisk funkcji Dodaj wszystko z aktualnego folderu.
 • Rozszerzone okno dialogowe dodawania plików: nie były zachowywane ustawienia widoku i szerokość kolumn w tabeli.
 • Lista odtwarzania: tryb folderów - naprawiono autokorektę wielkości niektórych kontrolek podczas odtwarzania pliku.
 • Lista odtwarzania: tryb folderów - ustawienia nazwy/rozmiaru czcionki były ignorowane.
 • Lista odtwarzania: M3U - naprawiono problem z kodowaniem znaków w plikach UTF8 bez BOM.
 • Skórki: naprawiono kilka problemów z przerysowywaniem panelu wideo podczas przełączania między trybem audio i wideo lub odwrotnie.
 • Skórki: naprawiono przycisk napisów w skórce Omega.

Silnik wideo

4.9 | 30 grudzień 2016

Odtwarzacz

 • Kompletnie nowy, szybszy parser XML. Powinno rozwiązać sporadyczne problemy, gdy ustawienia użytkownika zostaną utracone bez powodu.
 • Kompletnie nowy parser YouTube.
 • Właściwości wideo: dodano możliwość obracania obrazu o 90 stopni, zamiast ograniczonej opcji "Odwróć w pionie".
 • Lista stacji radiowych: wsparcie dla dekodowania elementów html w nazwie stacji / aktualnej piosence.
 • Okno "Otwórz URL": ustawienia do monitorowania schowka systemowego na obecność nowych linków.
 • Automatyczne wczytywanie okładek jpg/png/bmp dla plików audio, jeśli obie nazwy są takie same.
 • Nowe pliki językowe: białoruski, hongkongski, hiszpański
 • Preferencje: usunięto sekcję WinLIRC. W przyszłości ma być możliwość do kontrolowania odtwarzacza za pomocą smartfona.
 • Preferencje->Lista odtwarzania: zaktualizowano domyślne kolory dla opcji "Zawsze taki sam".
 • Preferencje->Wideo: dodano podpowiedzi dotyczące renderera i monitora.
 • Preferencje->System: usunięto opcję "Wysoki priorytet" ze względu na wartość szczątkową obecnie.
 • Menu podręczne -> Otwórz dysk: sekcja została uproszczona, powinno to wyeliminować problemy z długim otwieraniem menu podręcznego podczas odpytywania nośników wymiennych. Teraz tylko pokazywane są litery dysków od E do Z (jeśli są dostępne) z odpowiednią etykietą woluminu.
 • Zakładka "O programie": usunięto stronę darowizn, usunięto captcha, usunięto pole tematu.
 • Optymalizacja wczytywania niektórych plików.
 • Kilka optymalizacji uruchamiania odtwarzacza.
 • Aktualizacja z Delphi 2007 do Delphi XE 10.1, które jest ważniejsze w refaktoringu wewnętrznym.
 • Pamięć podręczna mediów wzrosła z 128 do 256 plików.
 • Usunięto wsparcie dla Windows XP i Windows Vista.
 • Zmieniono OpenSSL dll na v1.0.2j.
 • Zaktualizowano pliki językowe: holenderski, polski, turecki, niemiecki, koreański, czeski, węgierski, japoński, ukraiński, włoski, chiński, francuski, słowacki.
 • Naprawiono kilka raportów o awariach, gdy odtwarzacz był uruchomiony w ramach konta gościa.
 • Naprawiono problem z napisami, gdy odtwarzacz nie przełączał się do ostatnio wybranych zewnętrznych napisów.
 • Naprawiono usterki wizualne na osi czasu występujące podczas korzystania z auto wyszukiwania.
 • Tryb audio: naprawiono usterkę z rysowaniem panelu wideo w liście odtwarzania, gdy używane były niestandardowe wielkości graniczne.
 • Tryb audio: naprawiono OSD, które nie respektowało listy odtwarzania, gdy ustawione było po środku.
 • Naprawiono problem z błędną nazwą pliku zrzutu, jeśli nazwa pliku filmowego zawierała np. "01. My Movie.avi" i "Użyj tytułu z tagów" było włączone dla zrzutów, to wynikowa nazwa pliku zrzutu była niekompletna (np. "01_[timestamp].jpg"), więc część "My Movie" była gubiona.
 • Naprawiono problem z tworzeniem miniatur & zrzutów w pełnym rozmiarze, jeśli w nazwie pliku i/lub w tagu tytułu znajdował się niepoprawny znak (np. "slash").
 • Naprawiono problem z tworzeniem klucza rejestru LA-Renderer, nawet jeśli LA był w trybie przenośnym.
 • Zarządzanie listą odtwarzania: naprawiono niewłaściwy sposób zatrzymywania mediów podczas tworzenia nowej listy odtwarzania, więc naprawiono również usterki panelu wideo.
 • Lista odtwarzania: naprawiono uszkodzone menu "Skocz do pliku", także wyregulowano układ do używania kolorów listy.
 • Lista odtwarzania: naprawiono problem powodujący, że nie były dodawane pliki M3U (ze ścieżką względną), jeśli nie były dostępne w momencie dodawania.
 • Lista odtwarzania: naprawiono problem z odświeżaniem niedostępnych plików po uruchomieniu odtwarzacza i otworzeniu listy odtwarzania.
 • Lista odtwarzania: naprawiono problem z zaznaczaniem elementów za pomocą Shift+LPM.
 • Skórki: naprawiono problem z migotaniem niebieskiego koloru elementów czasu i pozycji/czasu trwania
 • Skórki: naprawiono błąd z nieprawidłowo utworzonym plikiem skórki
 • Skórki: naprawiono problemy z podsystemem czcionek
 • Skórki: odtwarzacz nie respektował minimalnej wysokości/szerokości przy przechodzeniu na wyższe wymiary minimalne niż poprzednio.
 • Preferencje -> Interfejs: naprawiono błąd z nieprawidłowo utworzonym plikiem skórki.
 • Preferencje -> Lista odtwarzania: nie były zachowywane kolory zakładki, gdy była używana opcja "Zawsze taki sam".
 • Preferencje -> Skojarzenia plików: naprawiono problemy ze skojarzeniem plików w systemie Windows 10.
 • Preferencje -> Skojarzenia plików: naprawiono problem z rysowaniem listy rozszerzeń w systemie Windows 10.
 • Preferencje -> Skojarzenia plików: naprawiono dziwne zachowanie odtwarzacza, gdy nie ma ikon w folderze Ikony

Silnik wideo

 • Naprawiono rzadką awarię dotyczącą napisów i zewnętrznego dysku sieciowego.

4.8.8.2 | 03 luty 2015

Odtwarzacz

 • Wyświetlanie procesu buforowania na osi czasu;
 • Obsługa przewijania podczas buforowania;
 • Optymalizacje we wczytywaniu skórek i rysowaniu na osi czasu;
 • Preferencje -> Widok zewnętrzny: wybór LADub w liście skórek prowadził okno odtwarzacza do okienka popup;
 • Wycieki pamięci;
 • Występowała awaria odtwarzacza na niektórych uszkodzonych skórkach;
 • Stwierdzono awarie odtwarzacza na konfiguracjach wielomonitorowych, gdy jeden z monitorów został odłączony od zasilania w trakcie uruchamiania odtwarzacza;

Silnik wideo

 • Napisy: występował błąd przy próbie odtworzenia plików mts/m2ts z napisami PGS;
 • Podczas próby otworzenia linku z YouTube występował błąd związany z filtrem zewnętrznym Elecard MPEG Demultiplexer.

4.8.8.1 | 23 styczeń 2015

Odtwarzacz

 • Po najechaniu myszką na nagłówek są teraz podpowiedzi o aktualnie odtwarzanym pliku (przydatne, jeśli nazwa jest bardzo długa i nie mieści się w nagłówku);
 • Zaktualizowano język włoski;
 • Wsparcie dla tworzenia zrzutów ekranu w formacie WebP;
 • Występował błąd w niektórych listach odtwarzania ASX;
 • Wyskakująca podpowiedź na suwaku regulacji dźwięku nie miała wsparcia dla Unicode;
 • Ustawienia napisów: ignorowanie parametru *szerokość obramowania*;
 • Ustawienia -> Klawiatura: w niektórych przypadkach mogło się zdarzyć zawieszanie uprawnień klawiszy;
 • Katalog Internetowych Stacji Radiowych: pole *Gatunek* nie obsługiwało Unicode;
 • Katalog Internetowych Stacji Radiowych: pole *Bitrate* czasem zawierało nieprawidłowe dane;
 • Katalog Internetowych Stacji Radiowych: występował błąd z zamrażaniem, gdy Icecast zawierał ponad 22 miliony rekordów.

Silnik wideo

 • AVI: uzupełniono i poprawiono wsparcie dla kodeka Matrox MPEG2;
 • MKV: ulepszono kompatybilność z niektórymi zewnętrznymi dekoderami wideo;
 • MPEG: optymalizacja przetwarzania danych;
 • Dirac: optymalizacja przetwarzania danych;
 • Napisy: mała optymalizacja przy przetwarzaniu danych;
 • Zaktualizowano listę kart graficznych Nvidia i Intel z obsługą sprzętowego dekodowania wideo 4K;
 • Zaktualizowano kodeki.
 • Dekoder wideo: odtwarzanie niektórych plików z błędnie określonym FPS;
 • Dekoder wideo: wyjście wideo 4:2:0 8bit -> YV12 (występowały zniekształcenia kolorów);
 • Dekoder wideo: odtwarzanie niektórych MPEG2/H.264 w trybie DXVA;
 • Dekoder wideo: niektóre wideo HEVC (głównie studyjne 4K-demo) odtwarzane było z gubieniem klatek, którego odzwierciedleniem w drganie obrazu;
 • MP4: niektóre pliki nie były odtwarzane;
 • MPEG: zawieszanie się podczas próby otworzenia pliku o bardzo małym rozmiarze;
 • MKV: nieprawidłowo obliczany był FPS dla H.264 interlaced;
 • MKV: niektóre pliki nie były odtwarzane;
 • FLV: zawieszanie się na niektórych uszkodzonych plikach;
 • Real Media: poprawki w obsłudze progressive/interlaced wideo;
 • Napisy: niektóre napisy PGS wyświetlane były z "niepoprawnym" czarnym obramowaniem;
 • Naprawiono błąd odtwarzacza występujący, gdy w systemie użytkownika był zainstalowany filtr AcerSubtitle;
 • Inne drobne poprawki i ulepszenia.

4.8.8 | 23 grudzień 2014

Odtwarzacz

 • Menu kontekstowe dla przycisków - Wycisz dźwięk/Przełącz strumień, Pokaż/ukryj napisy/Przełącz #1 napisy/Przełącz #2 napisy i Przełącz proporcje wideo z najczęściej używanymi domyślnymi poleceniami. Można je dostosować w Preferencje -> Widok zewnętrzny -> Menu kontekstowe;
 • Menu kontekstowe szybkości odtwarzania: dodano szybkości 2.2, 2.4, 2.6, 2.8;
 • Zaktualizowano Pomoc;
 • Ustawienia -> Wideo: jeśli madVR nie jest zainstalowany, to teraz zamiast wiadomości, gdzie można go pobrać, będzie od razu otwierane http://www.madvr.com/download/
 • Menu kontekstowe: jeśli madVR nie jest zainstalowany, to będzie teraz wyświetlany, ale w kolorze szarym (niedostępność);
 • Zatrzymywanie obrazu podczas przeszukiwania;
 • Funkcja Odczytuj sygnaturę pliku do wyświetlania czasu trwania nie zawsze poprawnie działała;
 • Kopiowaniu napisów: a) jeśli jakieś napisy były wyłączone, to i tak były kopiowane, chociaż nie powinny; b) symbol \N jest teraz poprawnie zamieniany na symbol nowej linii;
 • Zapisywanie ustawień mediów: nie zapamiętywanie ustawień wzmocnienia dźwięku i opóźnienia dźwięku;
 • Występował błąd odtwarzacza występujący podczas dodawania wielu plików poprzez menu kontekstowe Eksploratora Windows;
 • Lista odtwarzania: nowa zakładka nie była podświetlana, jeśli odtwarzanie zostało wstrzymane.

Silnik wideo

 • Napisy: obsługa stylów Italic i Bold Italic. Przydatne dla tych, którzy lubią oglądać napisy z domyślnie ustawioną kursywą, a nie pogrubieniem. Można to ustawić w oknie "Preferencji napisów" (Shift + S).

4.8.7 | 30 listopad 2014

Odtwarzacz

 • Ustawienia -> Klawiatura: polecenie w sekcji napisów - Kopiuj aktualną linię do schowka systemowego (przydatne, jeśli uczysz się języków i chcesz szybko skopiować aktualnie widoczną linię napisów);
 • Ustawienia -> Klawisze globalne: możliwość dostosowania przycisków multimedialnych;
 • Ustawienia -> System: opcja sprawdzania aktualizacji (domyślnie włączona);
 • Okno "O programie" (przycisk ze znakiem zapytania): przycisk sprawdzania aktualizacji (dla tych, którzy są przyzwyczajeni do sprawdzania aktualizacji po uruchomieniu odtwarzacza);
 • Raport listy odtwarzania: tag %VideoDuration%;
 • Ukryte ustawienia: poprawki wizualne;
 • Zaktualizowano pliki językowe;
 • Przeprowadzono drobne optymalizacje;
 • Lista odtwarzania teraz zachowuje swoją domyślną szerokość w trybie pełnoekranowym (wcześniej należy sprawdzić opcje dla tej funkcji);
 • Ustawienia automatycznej aktualizacji wymagają teraz >= 4.8.7 zamiast >= 4.7.8 (więc jeśli aktualizujesz, powiedzmy, v4.8.5, to twoje ustawienia zostaną usunięte do domyślnych);
 • Ustawienia -> Wideo -> Zrzuty ekranu: opcje Informacje nakładki OSD i Pokaż napisy mogą być teraz używane niezależnie od siebie;
 • Ustawienia -> Lista Odtwarzania -> Różne: usunięto opcję Pamiętaj status listy (Otwórz / Zamknij), teraz jest zapamiętywany automatycznie;
 • Naprawiono uszkodzone odwracanie czasu odtwarzania;
 • Znikało obramowanie okna po maksymalizacji okna;
 • Naprawiono problem z drugim trybem zapamiętywania stanu paneli;
 • Naprawiono zawieszanie się odtwarzacza podczas podglądu na żywo na osi czasu, jeśli używany był ŚPM;
 • Naprawiono zawieszanie się odtwarzacza podczas korzystania z pola wyszukiwania w liście odtwarzania;
 • Naprawiono zawieszanie się odtwarzacza po usunięciu odtworzonego pliku;
 • Naprawiono dodawanie podobnych plików do listy odtwarzania;
 • Naprawiono inne drobne problemy;
 • Naprawiono funkcjonowanie raportu (karta HTML) listy odtwarzania;
 • W niektórych DVD nie zawsze poprawnie działało przechodzenie do trybu pełnoekranowego, jeśli w ustawieniach była odpowiednia opcja;
 • Nie działał zgodnie z przeznaczeniem przycisk odtwarzaj/wstrzymaj podczas odtwarzania DVD;

Silnik wideo

 • Dodano obsługę dwóch napisów na zrzutach ekranu (wcześniej były widoczne tylko jedne napisy);
 • HEVC: dodano wsparcie uzyskiwania informacji crop/fps;
 • MPEG: dodano obsługę HEVC w MPEG-PS.
 • MP4: ulepszono przewijanie wg klatek kluczowych;
 • Zaktualizowano kodeki;
 • Ulepszono kopiowanie linii napisów do schowka systemowego;
 • Ulepszono przeszukiwanie do przodu wg napisów (pracuje tylko z napisami tekstowymi; więcej lub mniej ograniczone wsparcie dla innych typów napisów);
 • AVI: w niektórych ścieżkach H264/HEVC/MPEG2 nie była wykazywana wartość fps;
 • FLV: skorygowano obliczanie fps; dla wideo HEVC fps nie był prawidłowo ustawiony;
 • MP4: naprawiono synchronizację A/V w niektórych plikach;
 • DVD: nie zawsze działało przechodzenie w menu scen w niektórych DVD;
 • Naprawiono, stwierdzone na kartach wideo Radeon, zawieszanie się odtwarzacza podczas odtwarzania wideo z przeplotem i wysokim fps (50/60), gdy wyłączona jest akceleracja DXVA;
 • Napisy: naprawiono wyjście tekstowych napisów na VMR-7 RL;
 • Naprawiono złe wyświetlanie linii napisów na zrzutach ekranu;
 • Naprawiono błędne generowanie kodów czasowych dla funkcji Galeria miniatur.

4.8.6 | 16 listopad 2014

Odtwarzacz

 • Dodano język francuski (by #31#).
 • Ustawienia -> Widok zewnętrzny: panel sterowania - *domyślnie ukryty*.
 • Ustawienia -> Dźwięk: dodano możliwość określenia banku dźwięków dla MIDI.
 • Dodano w nagłówku odtwarzacza menu kontekstowe dla przycisku Na wierzchu wszystkich okien.
 • Ustawienia -> Dźwięk: zreorganizowano ustawienia.
 • Ustawienia -> Wideo -> Różne : w funkcji Na wierzchu wszystkich okien zmieniono opcję wyboru Nigdy na Ręczne (przyciskiem).
 • Lista odtwarzania: próba wyświetlania tagów tytułu dla linków internetowych, nawet jeśli opcje formatowania tytułu są wyłączone dla listy odtwarzania. Przydatne dla IPTV.
 • Różne inne optymalizacje.
 • Ustawienia -> Dźwięk: funkcja Wczytaj plik audio o tej samej nazwie nie przynosiła żądanego efektu.
 • Lista odtwarzania: tytuły niektórych sieciowych list odtwarzania nie były właściwie obsługiwane.
 • Lista odtwarzania: niektóre sieciowe listy odtwarzania sieci nie mogły być dodawane.
 • Okno dialogowe orientowane na otwieranie mediów: nie pracowała nawigacja za pomocą klawisza Enter.
 • W niektórych przypadkach splitter listy odtwarzania był niedostępny w trybie pełnoekranowym.
 • Naprawiono wizualny błąd przycisku Na wierzchu wszystkich okien w przypadku ustawienia trybu Zawsze na wierzchu.
 • Tryb Zawsze na wierzchu dla Na wierzchu wszystkich okien czasami nie działał poprawnie.
 • Naprawiono problem z migotaniem obrazu wideo po wejściu/wyjściu myszki na Panel sterowania w trybie pełnoekranowym.
 • Naprawiono zawieszanie się odtwarzacza podczas uruchamiania pliku z Eksploratora w trakcie odtwarzania innego pliku.
 • Naprawiono opóźnienie rysowania klatki podczas przesuwania okna podglądu z włączeniem alternatywnego renderowania.
 • Naprawiono inne drobne problemy.

Silnik wideo

 • Dekoder wideo: wsparcie DXVA dla kart graficznych AMD z charakterystyką klatek takich jak - szerokość <= 2048 i wysokość <= 2304.
 • WASAPI: przepisano i ulepszono mechanizm obsługi pakietów, czego rezultatem jest lepsza obsługa synchronizacji A/V w różnych sytuacjach (na przykład, dużego obciążenia procesora).
 • WASAPI: dodano wsparcie dla sytuacji wyłączenia urządzenia wyjściowego dźwięku, a dźwięk zostanie przeniesiony do domyślnego urządzenia dźwiękowego (i odwrotnie, gdy ponownie jest włączone oryginalne urządzenie dźwiękowe).
 • Zaktualizowano listę kart wideo obsługujących wideo 4K.
 • Zaktualizowano biblioteki OpenSSL do wersji 1.0.1j
 • Zaktualizowano kodeki.
 • BASS: zaktualizowano wtyczki WMA i FLAC.
 • MPEG: ulepszono przetwarzanie MPEG-PS; usprawnienia w określaniu rodzaju i usprawnienia w zapobieganiu fałszywym alarmom.
 • WASAPI: optymalizacja regulacji głośności.
 • WASAPI: optymalizacja Bitstream.
 • AVI, OGG, MP4: nie było możliwe otworzenie niektórych plików.
 • MIDI: naprawiono wyświetlanie aktualnej pozycji odtwarzania.
 • WASAPI: naprawiono błąd występujący w przypadku danych o zerowej długości.
 • Napisy: naprawiono problem z skalowaniem czcionki dla niektórych plików.
 • Naprawiono zbyt wolne przewijanie w niektórych plikach FLV.
 • Usunięto inne drobne błędy.

4.8.5 | 13 październik 2014

Odtwarzacz

 • Dodano język słowacki (by MaxStrix)
 • Funkcja Powtórz plik nie działała prawidłowo.
 • Funkcja Powtórz listę odtwarzania była uszkodzona.
 • Rozszerzone okno dialogowe: był odwrócony kierunek strzałki.
 • Ustawienia -> Widok zewnętrzny -> Obszar powiadomień: była uszkodzona funkcja Tylko obszar powiadomień.
 • Poprawiono inne drobne problemy.

Silnik wideo

 • Dodano obsługę TrueHD + Dolby Atmos.
 • Dodano obsługę ATRAC3/ATRAC3plus w plikach WAV.
 • Dodano obsługę AMR-WB.
 • Dodano obsługę bardzo krótkich plików WavPack.
 • >MPEG: dodano obsługę MPEG-TS bez PES, a także rozszerzono obsługę niektórych plików nie kodowanych w standardzie.
 • MPEG: dodano obsługę obliczania czasu trwania/przepływności za pomocą danych PCR (program clock reference).
 • FLV: dodano obsługę H.264 w formacie AnnexB.
 • MKV: naprawiono problemy z dźwiękiem strumieni TrueHD/MLP.
 • MKV: niektóre pliki nie mogły być odtwarzane ze względu na duże zużycie pamięci.
 • MPEG: naprawiono długie otwieranie niektórych plików.
 • WASAPI: zanikał dźwięk podczas powrotu do normalnej prędkości odtwarzania.
 • WASAPI: naprawiono problem z obsługą danych podczas kończenia odtwarzania.
 • Napisy: naprawiono błąd ze stylami, jeśli napisy ze stylami były wbudowane w kontenerze.
 • Poprawiono inne drobne problemy.

4.8.4.1 | 15 wrzesień 2014

Odtwarzacz

 • Ustawienia -> Skojarzenia plików: nie było możliwe zamknięcie okna.
 • Inne drobne błędy.

Silnik wideo

 • OGG: ulepszono przewijanie w strumieniach wideo.
 • MP3: odtwarzanie nie było możliwe.

4.8.4 | 13 wrzesień 2014

Odtwarzacz

 • Nowa skórka: WebForm (autor: Pavlik)
 • Informacje o pliku: dodano liczbę bajtów do rozmiaru pliku.
 • Ustawienia -> Skojarzenia plików: dodano obsługę skojarzeń plików dla Windows 8 i nowszy.
 • Teraz DXVA jest domyślnie wyłączone dla Windows XP.
 • Zaktualizowano elementy wewnętrzne do najnowszych wersji.
 • Ustawienia dźwięku -> Korektor: usunięto suwak wzmocnienia dźwięku.
 • Usunięto Eksplorator napisów.
 • Usunięto agenta WinLIRC.
 • Naprawiono działanie funkcji Zmieniaj wartości rolką myszki, gdy kursor znajduje się nad osią czasu lub suwakiem głośności.
 • Rozszerzona historia plików: naprawiono sytuacje, w których lista mogła być pusta.
 • Funkcja Przewiń do miejsca ostatniego zatrzymania nie działała prawidłowo dla niektórych DVD.
 • Naprawiono problem z automatycznym wyświetlaniem napisów dla niektórych DVD.
 • Wprowadzono poprawki w ustawieniach aktualizacji.
 • Inne drobne błędy.

Silnik wideo

 • Dekoder wideo: znacznie zoptymalizowano dekodowanie wideo HEVC.
 • OGG: ulepszono przewijanie w strumieniach wideo.
 • Dekoder DXVA: poprawiono przetwarzanie i wyświetlanie ostatnich klatek pod koniec odtwarzania.
 • Zaktualizowano kodeki.
 • MPEG: naprawiono wykrywanie ścieżek audio w niektórych MPEG-PS/MPEG-TS.

4.8.3 | 06 wrzesień 2014

Odtwarzacz

 • Dodano język czeski (autor Tobiczech)
 • Lista odtwarzania -> Różne -> funkcja Pomiń plik - teraz pracuje dla każdego wybranego elementu listy odtwarzania, a nie tylko dla jednego.
 • Lista odtwarzania -> funkcja Pokaż położenie pliku - teraz pracuje dla każdego wybranego elementu listy odtwarzania, a nie tylko dla jednego.
 • Ustawienia -> OSD -> Napisy: Wyświetlanie: usunięto funkcję Zaokrąglaj do krotności 2.

Silnik wideo

 • >EVR CA: ulepszono aktualizację klatki podczas przewijania poklatkowego.

4.8.2 | 30 sierpień 2014

Odtwarzacz

 • Zmniejszono szerokość separatora listy odtwarzania.
 • Odtwarzacz po zakończeniu odtwarzania już nie "wyładowuje" wideo, jeśli ma dalej przejść do bezczynności.

Silnik wideo

 • WASAPI: dodano możliwość, w przypadku używania ustawienia "Użyj wyjścia bitowego", nie pytania urządzenia o listę obsługiwanych trybów, a natychmiastowe próbowanie stworzenia trybu wyjściowego równego wejściowemu. Zostało to zrobione dlatego, gdyż istnieją urządzenia, które zwracają tylko część z obsługiwanych trybów.
 • MPEG: ulepszono przeszukiwanie dla MPEG-TS + H.264.
 • MKV: wczytywanie czcionek osadzonych w pliku, nawet jeśli nie ma napisów.
 • MPEG: zoptymalizowano wczytywanie Blu-ray.
 • Zoptymalizowano tworzenie zrzutów ekranu.
 • Zaktualizowano kodeki.

4.8.1 | 22 sierpień 2014

Odtwarzacz

 • Dodano język japoński na stronie internetowej LA i do instalatora - autor: Tilt (tiltstr.seesaa.net/)
 • Dodano Aktualizator, który będzie informował o dostępności nowej wersji wyskakującą informacją w Obszarze powiadomień. Funkcja jest domyślnie włączona.
 • Opcja Odwróć odliczanie czasu odtwarzania została przeniesiona z Ustawienia -> Widok zewnętrzny -> Interfejs do Ustawienia -> Klawiatura.
 • W liście odtwarzania wpisywana jest teraz nazwa folderu Blu-ray zamiast "index.bdmv".
 • Teraz Light Alloy jest domyślnie widoczny w zasobniku systemowym.

Silnik wideo

 • Napisy: dodano obsługę skalowania napisów PGS/DVB.

4.8.0 | 17 sierpień 2014

Odtwarzacz

 • Dodano obsługę sieciowych list odtwarzania, które przekazują dane segmentowo (wymagana obecność LAV Filters).
 • Dodano nową skórkę: Ei8ht (autor: Gilorn)
 • Dodano nową skórkę: WMP R.I.P. (autor: Ham).
 • Lista odtwarzania: możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji na liście za pomocą skrótu (domyślnie: Ctrl+A).
 • Ustawienia -> Lista odtwarzania -> Różne: opcja Nie rozpoczynaj odtwarzania pliku po dwukrotnym kliknięciu na niego w Eksploratorze.
 • span class="path">Ustawienia -> Wideo -> Miniatury: opcja Nie pokazuj okna dialogowego z ustawieniami miniatur.
 • Menu kontekstowe -> Lista odtwarzania -> Różne: funkcja Pomiń ten plik.
 • Menu kontekstowe -> Dźwięk: Teraz można wybrać urządzenie audio.
 • Aktualizacje w systemie skórki.
 • Teraz w miejsce *index.bdmv* będzie wyświetlana nazwa folderu, z którego zostało uruchomione Blu-ray.
 • Przerysowano główną ikonę odtwarzacza i ikonę w zasobniku, dodano więcej uprawnień.
 • Usunięto obsługę Vimeo.
 • Usunięto ze skórek standardowych iBloko, SlimStripe i AudioAmp. Można je zawsze pobrać na forum.

Silnik wideo

 • Dodano wsparcie dla odtwarzania MIDI. (uwaga: aby był dźwięk, w Windows\System32 powinien znajdować się bank dźwięków z nazwą 28MBGM.SF2, przy czym sam bank dźwięków może być dowolny, najważniejsze, żeby miał taką nazwę)
 • Wbudowano obsługę WavPack.
 • Wbudowano obsługę OPUS.
 • Dekoder wideo: wsparcie dla odtwarzania sekwencji wideo H.264 z zaburzeniami w klatkach B.
 • Dekoder wideo: uaktualniono listę obsługiwanych kart graficznych VP5/VP6 (nVidia), dodano niedawno wydane karty graficzne.
 • Dekoder wideo: ulepszono mechanizmy ustalania złej kolejności B-Frames.
 • MKV: obsługa tagów CueDuration i CueRelativePosition do odczytywania napisów podczas przewijania.
 • MKV: poprawiono kompatybilność z Lentoid HEVC Decoder.
 • MPEG: obsługa plików strumieniowych (pobieranych w danej chwili), pliki te będą aktualizowane poprzez pobieranie nowych danych w miarę trwania bez konieczności ponownego uruchamiania odtwarzacza.
 • MPEG: możliwość przełączania programów w MPEG-TS.
 • MPEG: ulepszono obsługę niektórych strumieni AAC.
 • AVI: dodano wsparcie strumieni H.264 z FourCC "AVC1" i "h264".
 • FLAC: wsparcie tagów ID3 v2 (tylko dla obrazów).
 • MP4: wsparcie dla plików dash.
 • MP4: wsparcie opóźnienia A/V zdefiniowanego wewnątrz kontenera.
 • MP4: wsparcie HEVC wideo utworzonych za pomocą enkodera ffmpeg.
 • MP3: dodano obsługę wielowarstwowych .MP3 (w których zapisane są dane z różnymi parametrami, aktualnie np. dla transmisji online).
 • MP3: ulepszono wyszukiwanie nagłówka (pozwala na odtwarzanie plików zawierających śmieci/nieprawidłowe dane na początku pliku)
 • Dodano obsługę 12 kanałowego audio o nieokreślonej lokalizacji kanałów.
 • Napisy: poprawiono przetwarzanie napisów, wprowadzono wiele optymalizacji i przyspieszono wczytywanie/renderowanie napisów.
 • Napisy: obsługa animowanych napisów VobSub.
 • MP4: optymalizacja wczytywania plików.
 • Dekoder audio: dla użytkowników Windows XP zrobiono niedostępną opcję Bitstream.
 • WASAPI: poprawki w weryfikacji obsługi różnych formatów.
 • Napisy: optymalizacja odczytu/pozycjonowania/obsługi plików tekstowych.
 • Aktualizacja kodeków.

4.7.8 | 29 marzec 2014

Odtwarzacz

 • Dodano język turecki (by Yılmaz ER)
 • Dodano język koreański (by 권 병호, khkpx@naver.com)
 • Dodano wariant audio skórki Sky.
 • Podpowiedź dla aktualnego poziomu głośności po najechaniu myszką na regulatorze głośności.
 • Ustawienia -> Zdarzenia: opcja "Wstrzymaj odtwarzania po utracie skupienia na odtwarzaczu, kontynuuj po aktywacji" (działa tylko w trybie wideo).
 • Ustawienia -> Klawiatura: dodano możliwość wyszukiwania.
 • Dodatkowe menu kontekstowe: przeniesiono podmenu filtrów do sekcji *Odtwarzanie* z sekcji *Wideo*.
 • Przeprojektowano zachowanie "przewiń na miejsce ostatniego zatrzymania" aktywowane skrótem klawiszowym L

Silnik wideo

 • Dekoder wideo: poprawiono i ulepszono wsparcie DXVA, naprawiono problem z drgającym wideo, usunięto desynchronizację A/V, artefakty, itp.
 • Dekoder wideo: wsparcie QuickTime 8BPS, rpza, VP7.
 • Dekoder wideo: wsparcie dekodowania z DXVA wideo 4K dla nowych kart wideo nVidia z VP5.
 • Znacząco przeprojektowano procedury obsługi napisów. Teraz skomplikowane napisy wyświetlane są bez dużych spadków wydajności.
 • WASAPI Audio Renderer: zaimplementowano mechanizm synchronizacji A/V.
 • Wbudowano wsparcie Wave64.
 • Wbudowano wsparcie TTA.
 • MKV: wsparcie Apple ProRes.
 • MKV: wsparcie MJPEG.
 • MKV: wsparcie Microsoft MPEG4 v3.
 • MKV: wsparcie dla niektórych, rzadkich nieskompresowanych wideo.
 • MP4: wsparcie Vorbis.
 • MPEG: rozszerzono współpracę z napisami MEDIASUBTYPE_DVD_SUBPICTURE/MEDIASUBTYPE_VOBSUB. Zoptymalizowano paletę odczytu z plików .IFO.
 • Dekoder wideo: wideo VP9 jest teraz dekodowane za pomocą ffmpeg.
 • MPEG: zmieniono mechanizm przetwarzania AC3/AAC, zoptymalizowano szybkość, naprawiono wiele innych błędów.
 • Zaktualizowano składniki BASS do najnowszych wersji.
 • Zaktualizowano kodeki, komponenty systemowe do najnowszych wersji.

4.7.7 | 17 styczeń 2014

  Odtwarzacz

 • Tłumaczenie programu na język węgierski (by Phoenix, phoenix@hotmail.hu).
 • Zwiększono jakość wyświetlania okładek zewnętrznych.
 • Menu kontekstowe -> Napisy: możliwość wyboru drugich napisów.
 • Ustawienia specjalne: InitWidth(A)/InitHeight(A)/MinWidth/MinHeight(A)
 • W Ustawienia -> Skojarzenia plików funkcję Dodaj elementy Light Alloy do menu kontekstowego Eksploratora Windows.
 • Ustawienia obrazu: nowy shader - sharpen flou.
 • Ustawienia->Kodeki: reorganizacja listy kodeków wideo.

Silnik wideo

 • WMV: obsługa SIPR WAVE.
 • Dekoder audio: obsługa VoxWare.
 • Obsługa wyjścia głośnikowego 5.0.
 • Obsługa APE.
 • Obsługa WAV.
 • Napisy i generator wideo: obsługa NV12.
 • Aktualizacja napisów, gdy film jest wstrzymany - poręczne do dostosowania opóźnienia napisów (tylko dla VMR-9 RL/EVR CA/EVR SYNC);
 • Dekoder wideo: przeprowadzono optymalizację;
 • MPEG: przepisano i ulepszono procedurę przeszukiwania plików, które teraz powinny być szybciej przewijane;
 • Zaktualizowano kodeki i komponenty systemowe.

4.7.6 | 22 grudzień 2013

Odtwarzacz

 • Kliknięcie PPM na suwaku głośności umożliwia na włączenie/wyłączenie rozszerzonej regulacji głośności.
 • Dodano numerację w menu kontekstowym, gdzie wymieniono wszystkie listy.
 • Kliknięcie PPM na obszarze czasu odtwarzania filmu zmienia go z "minęło" na "pozostało" (wcześniej dla tej zmiany używany był LPM).

Silnik wideo

 • AVI: dodano wsparcie dla plików YUV.
 • MP4: dodano wsparcie dla rzadkich formatów (takich jak DVOO, 2Vuy, yuvs...)
 • Zaktualizowano kodeki, moduł mediainfo, komponenty systemowe.
 • MPEG: optymalizacja kodu.

4.7.5 | 16 grudzień 2013

Odtwarzacz

 • Ustawienia -> Myszka -> Podgląd: funkcja wg klatek kluczowych.
 • Dodano nowy typ regulacji głośności.
 • Dodano nowe algorytmy normalizacji (kompresja i niwelacja).
 • Radio: dodano wsparcie dla linków https://.
 • Dodano wsparcie dla różnych list odtwarzania (menu listy odtwarzania -> Menedżer list odtwarzania).
 • Dodano parametry do Wiersza poleceń: /AudioMode i /VideoMode, jeśli któraś z nich zostanie ustawiona, odtwarzacz zostanie wczytany w odpowiednim trybie wizualnym, niezależnie od trybu, w którym odtwarzacz został zamknięty.
 • Ustawienia -> Interfejs -> Wygląd: dodano Ustawienia formatowania tytułu (tagi).
 • Ustawienia -> Dźwięk: dodano możliwość otwierania preferencji zewnętrznych rendererów (wcześniej można było korzystać tylko z WASAPI Renderer).
 • Ustawienia -> Dźwięk: dodano kilka nowych funkcji.
 • Ustawienia -> OSD -> Linia informacyjna: dodano obsługę tagów {IFHASVIDEO} .. {/IFHASVIDEO} i {IFHASAUDIO} .. {/IFHASAUDIO} - pozwala uniknąć na wyjściu "x@ (/)", jeśli brak ścieżki wideo.
 • Skórka audio: dodano przycisk Internetowe stacje radiowe.
 • Menedżer List odtwarzania: dodano dwa nowe przyciski i wprowadzono kilka poprawek.
 • Informacje o pliku: dodano możliwość zapisu okładki w rozdzielczości źródłowej.
 • Lista odtwarzania: przetworzono zapisywanie i wczytywanie listy. Teraz "LA.lap" nie jest głównym plikiem listy odtwarzania, a lista odtwarzania zostanie wczytana z tego miejsca, gdzie została zapisana i z nazwą użytkownika. Jeśli nie została zapisana, to zostanie wczytana z domyślnej lokalizacji.
 • Lista odtwarzania: jeśli pliki znajdują się na tym samym poziomie co listy odtwarzania, lub poniżej, to zapisywane są teraz ze ścieżkami względnymi, a nie bezwzględnymi.

Silnik wideo

 • Dodano wsparcie dla wyświetlania obciążenia GPU w technicznym OSD (klawisz: Q) dla kart ATI.
 • Dekoder MPEG/DVD: dodano obsługę formatu wyjściowego NV12.
 • Dekoder wideo: dodano obsługę wyjścia 10 i 16-bitowego (wymagany madVR) oraz różne ulepszenia i optymalizacje.
 • Dekoder wideo: dodano obsługę dekodowania WMV 9.1 Image, WMP 9.1 Image V2 (WMVP, WVP2), FFV1, HuffYUV, Avid DNxHD i QT v410.
 • MP4: dodano wsparcie DNxHD i FFV1.
 • RAW: dodano wsparcie dla plików I420, Y800, 4:1:1 y4m, Y41B/Y42B, 444P oraz inne ulepszenia.
 • Dekoder wideo: wprowadzono kilka optymalizacji (zwłaszcza dla plików wideo z 9-16 bitową głębią kolorów).
 • Zaktualizowano kodeki i moduły systemowe do najnowszych wersji.
 • Przeprojektowano OSD w celu utrzymania wysokiej jakości przezroczystości i powiększania tekstu.
 • Przeprojektowano algorytm przyspieszenia i wysokości sygnału dla audio.

4.7.4 | 20 listopad 2013

Odtwarzacz

 • Dodano oficjalną skórkę audio dla Light Alloy.
 • Dodano pomoc dla Light Alloy w języku japońskim (by Tilt)
 • Dodano polecenie przycisk-polecenie "Player.RadioRecord" dla skórki audio.
 • Funkcja automatycznego pomijania obsługuje teraz tryb odwrócony - 'obszar oglądany' (uzupełniający 'obszary pomijane').
 • Dodano podświetlanie aktualnego kąta wideo w menu kontekstowym.
 • Dodano w Ustawienia -> Myszka: funkcję Suwaki regulacyjne.
 • Duża aktualizacja w rosyjskim, ukraińskim i polskim pliku pomocy.
 • Wyskakujące menu -> Odtwarzanie: dodano Drzewko filtrów.
 • Ustawienia -> Wideo: możliwość przycinania i dziesiątkowania dla VMR7-RL oraz związane z tym zmiany dla innych generatorów.
 • Optymalizacja odczytu/zapisu w module XML. Odtwarzacz powinien być teraz nieco bardziej elastyczny.
 • Rozszerzone okno dialogowe otwierania plików: zaktualizowano ShellBrowser do 8.1.2
 • Wyświetlanie OSD podczas przełączania kątów wideo.
 • Możliwość zmiany skórki audio bez restartu odtwarzacza.
 • Domyślnie synchronizacja jest wyłączona dla generatorów.
 • VMR-7 WL teraz jest używane jako domyślne renderowanie dla WinXP.
 • Ustawienia -> Wideo: ponownie wprowadzono warunki, gdy będzie dostępna jedna lub innej opcji po wybraniu jednego lub drugiego renderera.
 • Kompletnie przepisany algorytm wyszukiwania i wczytywania podobnych plików.
 • Zaktualizowano niektóre z wbudowanych skórek.
 • LA Dub: usunięto Drzewko filtrów i Informacje o pliku z Panelu sterowania LA (zawsze można połączyć te funkcje za pomocą skrótów lub można je odnaleźć w menu kontekstowym odtwarzacza).
 • Ustawienia -> Myszka: funkcja Suwaków regulacyjnych -- poprawki i dostosowania.

Silnik wideo

 • Dodano możliwość wczytania zewnętrznego audio dla DVD (tylko wtedy, gdy przełącznik audio jest wyłączony).
 • Dekoder wideo: dodano wsparcie dla VP9.
 • Dekoder wideo: dodano eksperymentalne wsparcie dla HEVC/H.265 (na razie bez wsparcia DXVA)
 • Dekoder wideo: dodano wsparcie dekodowania CRAM (Microsoft Video 1) i AIC (Apple Intermediate Codec).
 • MKV: dodano wsparcie dla VP9.
 • MKV: dodano wsparcie dla HEVC/H.265.
 • MPEG: dodano wsparcie dla HEVC/H.265
 • MPEG: dodano wsparcie dla AC3 w plikach wideo .SFD (MPEG-PS)
 • MPEG: dodano wsparcie dla programowego mapowania strumieni w plikach MPEG-PS.
 • AVI: dodano wsparcie dla DV-video z identyfikatorem CDVC.
 • RAW: dodano wsparcie dla strumieni HEVC.
 • MP4: dodano wsparcie dla HEVC/H.265.
 • FLV: dodano wsparcie dla HEVC/H.265.
 • MP4: dodano wsparcie dla AIC.
 • Wsparcie odtwarzania strumieni RAW video (MPEG-1/2, H.264, VC-1).
 • MPEG: poprawiono przeszukiwanie Blu-ray.
 • Zaktualizowano kodeki, moduły systemowe do ich najnowszych wersji.
 • MPEG: zoptymalizowano wczytywanie plików.
 • MPEG: wprowadzono kilka ulepszeń w tabeli PMT dla obsługi MPEG-TS, m.in. zmniejszono czas wczytywania pliku.
 • Ustawiono usuwanie przeplotu dla VMR-renderers.
 • Dekoder wideo: kilka zmiana w oknie dialogowym Opcji.

4.7.3 | 13 wrzesień 2013

Odtwarzacz

 • Nowa skórka: Narrow (autor - Gilorn).
 • Rozdziały CUE teraz obsługiwane są w dodatkowych funkcjach odtwarzacza (menu, następny / poprzedni rozdział, menu kontekstowe osi czasu).
 • Dodano wsparcie dla Unicode w Lista odtwarzania -> Przejdź do pliku.
 • Ustawienia -> Wygląd -> Interfejs: opcja Pokaż okładki z pliku audio.
 • Ustawienia -> Dźwięk: możliwość otwierania w WASAPI Audio Renderer.
 • Skórka systemowa: możliwość ustawienia rozmiaru obramowania.
 • Zaktualizowano pliki pomocy.
 • Zmodyfikowano kilka modułów odtwarzacza.

Silnik wideo

 • Dodano wsparcie do odtwarzania plików TAK.
 • UDP Reader został kompletnie przepisany. Teraz również obsługuje protokół HTTP i proxy.
 • W DTSAC3 dodano częściowe wsparcie dla .dtshd
 • AVI: rozszerzono wsparcie w AVC1/H.264.
 • Zaktualizowano listę obsługiwanych kart graficznych VP5 dla wideo 4K.
 • MPEG: zoptymalizowano przypadki użycia, np. w IPTV lub bez strumienia wideo (np. radio).
 • MPEG: zoptymalizowano otwieranie Blu-ray.
 • MPEG: wzmocniono i zoptymalizowano wyszukiwanie dla strumieni AAC/AAC LATM/MPEG Audio.
 • MPEG Audio: nagłówek nie jest teraz głębiej sprawdzany, niż 5 MB.
 • OGG: mechanizm przeszukiwania został całkowicie przepisany, teraz przeszukiwanie plików powinno być dużo szybsze, zwłaszcza z Theora-video.
 • Ulepszono parsowanie tagów w APE.
 • Zaktualizowano komponenty systemowe (moduł mediainfo, kodeki, ...)

4.7.2 | 18 sierpień 2013

Odtwarzacz

 • Dodano Pomoc w języku holenderskim (autor TDJ).
 • Dodano w PK69.icl ikony o rozmiarach 96px i 256px.
 • Dodano możliwość przełączania drugich napisów za pomocą skrótu klawiszowego.
 • Dodano w Ustawienia -> System możliwość korzystania z ustawień specjalnych.
 • Dodano w Ustawienia -> OSD -> Napisy funkcję Preferuj XySubFilter dla MadVR
 • Dodano w Ustawienia -> OSD -> Napisy funkcję Wczytaj czcionki osadzone w plikach MKV.
 • Dodano w Ustawienia -> Lista odtwarzania funkcję Odczytuj sygnaturę pliku do wyświetlania czasu trwania.
 • Dodano w Ustawienia -> Lista odtwarzania funkcję Podczas dodawania plików do Listy odtwarzania, sortuj je wg...
 • Dodano wsparcie nadpisywania plików językowych (*.txt.override) bez konieczności edycji domyślnego pliku językowego (np. jeśli tłumaczenia niektórych linii nie spełniają swoich funkcji). Wystarczy utworzyć w folderze Langs plik o nazwie polish.txt.override. Wystarczy dodać w tym pliku zmienioną wersję linii, np. "Command.050=Otwórz plik", bez cudzysłowów, (dodać ją jako, powiedzmy "Command.050=Otwórz wideo"), zapisać plik, zrestartować odtwarzacz i sprawdzić efekt.
 • Dodano do menu kontekstowego w Lista odtwarzania -> Różne funkcję Pokazuj podpowiedzi dla elementów Listy odtwarzania.
 • Dodano w M3U wsparcie dla słowa kluczowego "CUE".
 • Zwiększono szerokość w menu ustawień i niektórych innych formatek (usuwanie pliku, wstępna konfiguracja, ... - nie we wszystkich językach mieściły się nazwy funkcji).
 • Funkcja Wyczyść Listę odtwarzania teraz działa szybciej.
 • Zaktualizowano pliki pomocy: angielskiej, polskiej rosyjskiej, ukraińskiej.
 • Usuwanie rozszerzenia z nazwy folderu (które pochodzi od nazwy pliku) podczas tworzenia zrzutu ekranowego.
 • Zostały zmienione niektóre domyślne skróty klawiszowe.
 • Minimalizacja/Maksymalizacja odtwarzacza: naprawiono przywracanie stanu szybkości odtwarzania.
 • Naprawiono niektóre problemy z obsługą Unicode.
 • Naprawiono w Drzewku filtrów wykazywanie (czasami) fałszywego dekodera audio, gdy w rzeczywistości był to zupełnie inny filtr.
 • Teraz w Ustawieniach dźwięku można zmieniać "Balans głośności" i "Wzmocnienie dźwięku" za pomocą klawiszy strzałek (w lewo/w dół - obniżenie, w prawo/w górę - zwiększenie), wcześniej ten porządek był odwrócony.
 • W "Podglądzie" naprawiono błąd, podczas którego odtwarzanie było resetowane z powrotem do początku, jeśli Podgląd był wywoływany za pomocą ŚPM.
 • Naprawiono w menu kontekstowym: Lista odtwarzania->Pokaż położenie pliku nie działa, jeżeli nazwa pliku zawiera spacje.
 • Naprawiono zawieszanie się odtwarzacza występujące w pewnych okolicznościach.
 • Lista odtwarzania: naprawiono nie działającą rolkę myszki w trybie folderów.
 • ... i kilka innych poprawek i zmian.

Silnik wideo

 • Dodano wsparcie dla XySubFilter.
 • Dodano wsparcie dla DmitriRender (http://www.dmitrirender.ru, - aktywowany po instalacji w Ustawienia->Kodeki).
 • UDP Reader dla IPTV (dla udp multicast).
 • Dekoder wideo: wsparcie dekodowania wideo MJ2C.
 • Dekoder wideo: wsparcie wideo 4K, dla niektórych kart wideo z rodziny GeForce 5xx/6xx/7xx i niektórych kart wideo Intel z rodziny IvyBridge/Haswell.
 • Dekoder audio, WASAPI Audio Renderer: wsparcie buforowania danych. Eliminuje to zakłócenia/kliknięcia podczas odtwarzania, ze względu na wpływ efektów innych programów na procesor/dysk twardy.
 • MKV: ulepszono przewijanie dla plików, w których klatki kluczowe występują bardzo rzadko.
 • FLV: dodano wsparcie klatek kluczowych. W tym przypadku daje to znaczne zwiększenie szybkości.
 • OGG: ulepszono wsparcie strumieni sieciowych.
 • WavPack: wsparcie iso.wv
 • Napisy: dodano wsparcie drugich napisów dla DVB/HDMV/Sup/XSub.
 • Dekoder MPEG-2: przetwarzanie napisów tylko podczas oglądania DVD, w przeciwnym razie, należy używać standardowych narzędzi.
 • WASAPI Audio Renderer: poprawić zachowanie podczas przewijania.
 • WavPack: usunięto wsparcie strumieniowania.
 • Zaktualizowano kodeki, moduł informacji o mediach, komponenty systemowe.
 • MP4: poprawiono wyświetlanie niektórych nie angielskich rozdziałów.
 • MP4: niektóre rozdziały były przechwytywane jak napisy.
 • Napisy: podczas ustawiania napisów ssa/ass jako drugich napisów tracony był ich styl, jeśli były osadzone w mkv/mp4.
 • Napisy: drugie napisy były nieprawidłowo odzwierciedlane w stosunku do pierwszych napisów.
 • Napisy: zmiana stylu była niemożliwa przy WL-renderers.
 • Napisy: drugie napisy były zawsze wyświetlane poniżej przy WL-renderers.
 • Napisy: przełączanie strumieni nie działa poprawnie, gdy zastosowano LAV Splitter.
 • Wprowadzono kilka poprawek we wsparciu Blu-ray.
 • Naprawiono zamrażanie podczas tworzenia galerii miniatur.
 • Naprawiono kilka problemów z rysowaniem podczas tworzenia galerii miniatur.
 • Dekoder wideo: naprawiono pewne problemy z dekodowaniem H264 w trybie DXVA.
 • Dekoder wideo: naprawiono błąd z MPEG2 DXVA występujący w pewnych okolicznościach.
 • Dekoder wideo: Naprawiono problem występujący podczas przeszukiwania z VC-1 + Matroska.
 • Dekoder wideo: naprawiono błąd z MPEG-1/2 nie działającym w trybie oprogramowania.
 • WASAPI Audio Renderer: naprawiono problem z zaszumieniem dźwięku występujący podczas zmiany strumienia.
 • WASAPI Audio Renderer: naprawiono błąd, gdy karta dźwiękowa nie obsługuje jednego lub inny formatu / trybu.
 • WASAPI Audio Renderer: naprawiono błąd występujący w trybie współdzielenia.
 • AVI: naprawiono problem ze strumieniami H264.
 • MPEG: naprawiono chwile bez dźwięku podczas przełączania HDMV LPCM do HDMV LPCM, ale z różnymi parametrami.
 • MPEG: naprawiono niezdolność do otwierania / przeszukiwania i odtwarzania strumieni online, w których nie jest przedstawiany znaczniki czasu. Takie strumienie można zobaczyć na TV/IPTV.
 • WavPack: nie można było odtwarzać niektórych plików.
 • WavPack: naprawiono problem z pauzą na początku odtwarzania.
 • WavPack: naprawiono problem z brakiem dźwięku po odtwarzaj-zatrzymaj-odtwarzaj.
 • WavPack: naprawiono pomijanie danych po otworzeniu pliku.
 • Napisy: naprawiono pewne problemy podczas otwierania napisów UTF-8.
 • Napisy: HDMV/PGS - naprawiono odczyt i zapis palety, gdyż napisy czasem były wyświetlane nieprawidłowo.
 • Napisy: naprawiono zamrażanie podczas otwierania napisów USF.
 • Napisy: naprawiono błąd występujący we wbudowanym VobSub, podczas którego napisy nie były wyświetlane.
 • Napisy: naprawiono nie działającą pozycję napisów w odniesieniu do klatki wideo przy WL-renderers (VMR-7 WL, VMR-9 WL, EVR).
 • ... i kilka innych poprawek i zmian.

4.7.1 | 24 czerwiec 2013

Odtwarzacz

 • Wsparcie dla jednoczesnego wyświetlania dwóch napisów.
 • Ustawienia napisów: dodano opcje *Zezwalaj na nakładanie się napisów* i *Wyrównaj tekst do lewej*.
 • Włoski plik językowy (autor Marco Brocco)
 • Dodano ukraińskie tłumaczenie pomocy.
 • Dodano parametr wiersza poleceń /onradio - po uruchomieniu odtwarzacza natychmiast włączane jest radio.
 • Ustawienia obrazu: filtry przetwarzania końcowego (shadery).
 • Ustawienia obrazu: opcja *Odwróć w pionie*.
 • Informacje o pliku: wyświetlanie zaszytej w pliku audio okładki (wspierane formaty obrazków: png, jpg, bmp)
 • >Wciskając Ctrl+Shift+U można aktywować tryb monitorowania schowka na obecność linków (np. dla YouTube).
 • Ctrl+Shift+L - nie należy zmieniać skrótu klawiszowego dla ponownego wczytania plików językowych (może być przydatne dla tłumaczy).
 • Ustawienia->Wygląd: możliwość dostosowania niektórych elementów z menu kontekstowego.
 • Ustawienia->Zdarzenia: "Odtwarzaj następny plik z Listy" teraz jest jako pole wyboru.
 • Ustawienia->Wideo->Zrzuty ekranu: nowe opcje *Używaj tytułu z tagów zamiast nazwy pliku* i *Pokaż napisy*.
 • Ustawienia->DVD: opcja *Odtwarzaj automatycznie po wykryciu płyty*.
 • Dodano możliwość uruchamiania odtwarzacza za pomocą dowolnego pliku konfiguracyjnego. Do tego konieczne jest przekazanie odpowiedniego parametru w wierszu poleceń (jakakolwiek nazwa pliku z rozszerzeniem .xml). Domyślnie można to zrobić bez wskazywania ścieżki (z katalogu z LA.exe), ale można również ze wskazaniem pełniej ścieżki, np. z drugiego dysku.
 • Ulepszono wyszukiwanie podobnych, jeśli następny plik już istnieje gdzieś na liście.
 • Kolor poziomu naładowania baterii można teraz zmieniać w LA.xml (LowLevel i HighLevel)

Silnik wideo

 • Wsparcie dekodowania G2M wideo (GoToMeeting).
 • AVI: wsparcie MPEG-1.
 • AVI: wsparcie Matrox MPEG-2.
 • MKV: dodano wsparcie Opus.
 • MKV: dodano wsparcie ALAC.
 • MPEG: dodano opcję włączania/wyłączania tworzenia na wyjściu *pustych* napisów.
 • MPEG: wsparcie TrueHD.
 • MPEG: wsparcie Blu-Ray z Seamless Branching (wycinkowo).
 • OGG: poprawiono wsparcie i przewijanie plików wideo Theora.
 • MPC: wsparcie dla plików audio z nagłówkiem ID3 na początku.
 • Dekoder audio: wsparcie strumieniowego DTS-HD, E-AC3 i TrueHD za pomocą HDMI.
 • Wasapi Audio Renderer: całkowicie przeprojektowany.
 • Dekoder wideo: dekodowanie VC1-I w trybie bez DXVA.
 • Dekoder wideo: dekodowanie MPEG-1/2 w trybie bez DXVA.
 • Dekoder wideo: wsparcie dla kodeka wideo v210.
 • Dekoder wideo: wsparcie dla kodeka wideo VMware Video.
 • Dekoder wideo: teraz wbudowany dekoder wideo pozwala na przełączanie w locie z jednego typu wideo na drugi, łącznie z trybem DXVA. Tak więc - jeśli niżej stojący filtr nie wypełnia, lub wypełnia nieprawidłowo, dane o FPS, to staramy się uzyskać te informacje ze strumienia wideo i przekazać do generatora.
 • Dekoder wideo: opcja read AR from stream - dodano trzeci stan, przy którym ustawiany jest AR ze strumienia, ale tylko wtedy, jeśli nie jest on ustawiony w kontenerze (jak w LAV). Oferowana jest domyślnie. Tak więc teraz zmiana tej opcji jest używana w locie.
 • Dekoder wideo: usprawniono wsparcie dla plików wideo H.264 Interlaced.
 • Generatory EVR/VMR: przeprojektowano wyjście statystyk, które teraz są skalowalne.
 • Ulepszono wsparcie dla plików WTV.
 • Ulepszono przetwarzanie plików multimedialnych z krzywymi pakietami PTS.
 • Dekoder audio: ulepszenia w mikserze audio.
 • AVI: ulepszono odtwarzanie plików AVI z błędnym przeplotem.
 • AVI: zmniejszono zużycie pamięci.
 • AVI: zmieniono mechanizm przebudowy indeksów, w przypadku ich braku.
 • AVI: ulepszono wyświetlanie napisów DivX.
 • MPEG: ulepszono wyszukiwanie ścieżek w obrębie strumienia MPEG.
 • MPEG: pomijanie uszkodzonych pakietów pozwala uniknąć błędnego wyświetlania uszkodzonych plików.
 • MP4/MOV: ulepszono wsparcie dla Apple MPEG2.
 • MKV: przeprojektowano mechanizm obliczania czasu trwania klatki, w przypadku jego braku w nagłówku - rozwiązuje problemy z odtwarzaniem WebM, poprawia obsługę plików uszkodzonych/niedokończonych/przyciętych.
 • DTSAC3: przebudowany parser plików WAV.
 • Dekoder wideo: zmieniono "Output formats", teraz pracuje również dla generatorów VMR.
 • Ulepszono definiowanie trybu DXVA-2 (np. podczas używania dekoderów ArcSoft/CyberLink).
 • Przebudowano normalizację dźwięku przy aktywnym procesorze dźwięku.
 • Klika ulepszeń we wsparciu dla MadVR.

4.7.0 | 19 luty 2013

Odtwarzacz

 • Rosyjska Pomoc dla odtwarzacza autorstwa Gilorn'a (dostepna w oknie O programie, klawisz F1).
 • Tłumaczenie rosyjskiej Pomocy dla odtwarzacza na język polski autorstwa Adama Malich.
 • Dodano japoński plik językowy autorstwa Tilt.
 • Dodano niemiecki plik językowy autorstwa Axel05.
 • Dodano chiński plik językowy autorstwa lizw9382.
 • Dodano rumuński plik językowy autorstwa marcelush.
 • Możliwość oglądania filmów online z YouTube bezpośrednio w odtwarzaczu (Ctrl+U dla wywołania okna dialogowego *Otwórz URL*).
 • Możliwość oglądania filmów online z Vimeo bezpośrednio w odtwarzaczu. Preferowaną jakość można ustawić w Ustawienia->Wideo->Różne.
 • Alternatywny tryb Listy odtwarzania - Tryb folderów, aktywowanie klawiszem "F11" lub po kliknięciu PPM na przycisku "Lista odtwarzania" w Panelu sterowania.
 • Dodano Katalog internetowych stacji radiowych. Dostępne w menu kontekstowym->Otwórz lub za pomocą skrótu klawiszowego Shift+H. Również tam, każdy przycisk ma swoje dodatkowe funkcjonalności w menu kontekstowym wywoływanym PPM.
 • Dodano rozszerzoną historię ostatnio oglądanych plików (PPM na przycisku *Odtwarzaj / Pauza* lub Shift+H).
 • Obsługa trackera muzyki (XM, IT, S3M, MOD, ...).
 • Wyskakujące menu: Otwórz URL.
 • Wyskakujące menu: Otwórz DVD bez menu.
 • Możliwość wykonywania zrzutów ekranu w formatach WebP/WebP-LL.
 • Ustawienia->Myszka->Obszary wideo: dodano nowe funkcje do narożnych regionów (lewy-górny / prawy-górny) - napisy, dźwięk wł/wył., następny/poprzedni z Listy odtwarzania.
 • Ustawienia->Lista odtwarzania: grupa funkcji *sprawdź dostępność plików*.
 • Ustawienia->Dźwięk: możliwość konfiguracji wyjścia dźwięku.
 • Ustawienia->Dźwięk: zakładka *Radio*.
 • Ustawienia->Wideo: zakładka *Zrzuty ekranu*.
 • Ustawienia->Klawiatura: dodano nowe polecenia klawiatury - *Rozmiar Listy odtwarzania*, *Rozmiar paneli folderów* i *Zmień nazwę pliku lub zakładki*.
 • Ustawienia->Klawiatura->Alternatywne: możliwość korzystania z alternatywnych skrótów klawiszowych na laptopach bez właściwej klawiatury numerycznej. Wywołanie trybu za pomocą Shift+górne cyfry, a znaczenia za pomocą górnych cyfr.
 • Nowe opcje dla funkcji auto wyszukiwania/pomijania.
 • Przycisk *Szybkość odtwarzania*: dodano opcję 16x.
 • W podręcznym menu przycisku Listy odtwarzania *Usuwanie plików* dodano nową pozycję "Czyść Listę odtwarzania z uszkodzonych/niedostępnych plików".
 • Ustawienia dźwięku: możliwość zapisywania/wczytywania ustawień Korektora do/z profilowych plików użytkownika.
 • Możliwość zmiany nazwy pliku/zakładki w Liście odtwarzania.
 • Podczas otwierania strumienia sieciowego będzie teraz widoczny stan buforowania.
 • Ustawienia->Myszka->Obszary wideo: w sekcji *U dołu*, jeśli użyjesz normalnego schematu wyszukiwania, to przy wciśniętym klawiszu "Shift" można tymczasowo aktywować przeszukiwanie wg klatki i na odwrót.
 • Ustawienia->Myszka->Obszary wideo: w sekcji *U dołu*, jeśli użyjesz schematu wyszukiwania *Poklatkowo*, to podwójne kliknięcie myszki w lewej części obszaru - będzie przewijać klatkę do tyłu, a po prawej stronie - klatkę do przodu.
 • Obsługa sieciowych List odtwarzania M3U/PLS (na przykład radio internetowe poprzez shoutcast).
 • Ulepszono wsparcie dla list odtwarzania M3U.
 • Proporcje wideo: piksel-w-piksel (wygodne dla wideo o niskiej rozdzielczość).
 • Możliwość określenia jakości obrazu dla zrzutów ekranu.
 • Ukryte opcje (mogą być modyfikowane tylko poprzez LA.xml):
  • Możliwość określenia nazwy skórki w zmiennej SkinDouble i przełączania się na nią po kliknięciu PPM na nagłówku.
  • Scheduler.Alarma.EveryHour="1" możliwość aktywowania odgrywania alarmu godzinowego
  • Nastr.LA_DoubleCopy - pozwala na uruchomienie drugiej kopii odtwarzacza z drugiego folderu (w pierwszej kopii parametr powinien być równy 0, a w drugiej równy 1). Wygodne np. dla kopii znajdującej się w Obszarze powiadomień tylko dla funkcji odgrywania alarmu godzinowego. Albo jednej kopii dla audio, a drugiej dla wideo, z że tym każda ma swoje unikalne ustawienia interfejsu.
 • Lista odtwarzania: funkcja *Usuń plik z dysku* teraz obsługuje usuwanie wielu plików z listy.
 • Wyskakującego menu: pełna reorganizacja elementów w podrozdziale "Lista odtwarzania".
 • Ustawienia->Lista odtwarzania: ulepszono funkcję *Dokładność wyszukiwanie plików*, gdy używany jest tryb *Trzy pierwsze znaki*.

Silnik wideo

 • Wsparcie dekodowania: Opus, Jpeg 2000, Speex
 • Wsparcie wideo 4K w trybie DXVA dla kart wideo VP5 (GeForce >=6xx, niektóre 4xx/5xx, seria Quadro/Tesla).
 • Obsługa w radiu internetowym formatów MP3/AAC/OGG/OGG-FLAC/OGG-OPUS/WMA, z możliwością zapisu.
 • Eksperymentalna obsługa IPTV.
 • Dodano obsługę AVC Level 5.1 dla Intel HD Graphics 2500
 • Dodano obsługę napisów w plikach VOB.
 • Obsługa H.264 Interlaced z dwoma pola w jednej klatce.
 • Obsługa dekodowania VC-1 field interlaced w trybie DXVA
 • Obsługa napisów XSub (DivX Subtitles) (na chwilę obecną współpracuje tylko z wbudowanymi kodekami)
 • Dekoder MPEG2 DXVA: obsługa wideo z klatkami 2:3 Pulldown.
 • AVI: ulepszono obsługę H.264.
 • MP4/MOV: obsługa ścieżek dźwiękowych AMR Wide-band.
 • MP4/MOV: zdefiniowanie meta-tagu Rotate, a następnie odwrócenie wideo.
 • MP4/MOV: teraz obsługiwane są nagłówki utworzone w programie HandBrake.
 • MP4/MOV: obsługa Speex.
 • MP4/MOV: dodano obsługę '3IVD'.
 • MP4/MOV: poprawiono obsługę wideo strumieniowego.
 • MKV: ulepszenia w obsłudze uszkodzonych/niedokończonych plików, ulepszenia w przewijaniu dla plików z niewielką ilością klatek kluczowych.
 • OGG: obsługa Speex.
 • OGG: wsparcie dla plików z różnymi "krajami" (gdy w jednym ogg istnieje kilka różnych ścieżek dźwiękowych).
 • MPEG: dodano opcję "szybkiego przewijania". Tę opcję można używać na 99%, ale domyślnie jest ona wyłączona, tzn. w niektórych przypadkach przewijanie z tą opcją nie będzie do końca poprawne.
 • MPA/OGG: wsparcie strumieniowego audio.
 • Napisy: wsparcie napisów DVB w Windows-TV (WTV/DVR-MS).
 • Napisy: ulepszenia w obsłudze napisów PGS/HDMV/DVB, tak że teraz normalnie może być wyświetlanych wiele napisów.
 • Napisy: obsługa znacznika float dla tagów \fscx i \fscy.
 • Opcja aktywacji usuwania przeplotu dla dekodera wideo (przypis: to nie jest programowe przetwarzanie z poziomu dekodera, ale tylko zalecenie dla generatora).
 • MPEG: ulepszono funkcjonowanie przewijania dla MPEG-TS, teraz powinno ono w 99.99% przypadkach przechodzić do poprawnego czasu. Rozwiązuje to nieprawidłowe przejchodzenie podczas przwijania w wielu, nawet licencjonowanych, plikach. Jako minus - może być niewielki spadek szybkości przy przewijaniu ciągłym.
 • DTSAC3: ulepszono określanie ścieżki AC3.
 • MKV: zwiększono liczbę kolejkowanych pakietów dla Matroski - jest to niezbędne minimum dla poprawnego wyświetlania napisów PGS(HDMV)/DVB.
 • Teraz bardziej rygorystycznie sprawdzane są parametry karty graficznej na dostępność odpowiednich możliwości do odtworzenia wideo H.264 w trybie DXVA
 • Napisy: oprogramowanie obsługujące kolejkowanie napisów - dla rastrowych napisów (bitmap) zawsze wykazywany był niski priorytet, dlatego nie była dla nich używana animacja.
 • Napisy: poprawiono mechanizm analizowania i przetwarzania napisów HDMV(PGS).
 • Małe optymalizacje pracy z aktywowaną funkcją Podglądu na osi czasu.
 • Aktualizacja współczynnika przekształcenia dźwięku stereo w konfiguracje 4.0/5.1/7.1.
 • Aktualizacja kodeków, modułu informacji o mediach i innych elementów systemu.
 • Inne mniejsze poprawki.

4.6.8

 • Dodano japoński plik językowy
 • Dodano niemiecki plik językowy
 • Alternatywny tryb Listy odtwarzania - Tryb folderów
 • Do wyskakującego menu przycisku *Tempo odtwarzania* dodano prędkość х16.
 • Obszary wideo: dodano nowe polecenia dla narożnych obszarów wideo
 • Ustawienia -> Lista odtwarzania: grupa funkcji sprawdź dostępność plików.
 • Ustawienia -> Dźwięk: możliwość konfiguracji wyjścia dźwięku.
 • Ustawienia -> Klawiatura: dodano nowe polecenia klawiatury - Rozmiar Listy odtwarzania, Rozmiar paneli folderów i Zmień nazwę pliku.
 • Nowe opcje w funkcji pomijania początku/zakończenia.
 • W podręcznym menu przycisku Listy odtwarzania *usuwania plików* dodano nową pozycję "Czyść Listę odtwarzania z uszkodzonych/niedostępnych plików".
 • Podczas otwierania strumienia sieciowego będzie teraz widoczny stan buforowania.
 • Obsługa dekodowania: Opus, Jpeg 2000
 • Dodano obsługę AVC Level 5.1 dla Intel HD Graphics 2500
 • Obsługa napisów w plikach VOB.
 • Obsługa H.264 Interlaced z dwoma polami w jednej klatce.
 • Obsługa dekodowania VC-1 field interlaced w trybie DXVA
 • Obsługa napisów XSub (DivX Subtitles) (tylko z wbudowanymi kodekami)
 • MP4/MOV: zdefiniowanie meta-tagu Rotate, a następnie odwrócenie wideo.
 • Dekoder MPEG2 DXVA: obsługa wideo z klatkami 2:3 Pulldown.
 • Opcja aktywacji usuwania przeplotu dla dekodera wideo (bez przetwarzania programowego na poziomie dekodera wideo, ale z rekomendacją dla generatora).
 • Możliwość robienia zrzutów ekranu w formatach WebP i WebP-LL.
 • Ustawienia -> Wideo -> Różne: możliwość określenia jakości obrazu dla zrzutów ekranu.
 • Katalog internetowych stacji radiowych. Dostępne w menu podręcznym->Otwórz lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+H
 • Obsługa śledzenia muzyki (XM, S3M, IT, MOD, ...)
 • Ustawienia -> Myszka -> Obszary wideo: w dolnym obszarze wideo, jeśli używany jest zwykły schemat skoków, przytrzymując Shift można tymczasowo aktywować schemat poklatkowy i na odwrót.
 • Ustawienia -> Myszka -> Obszary wideo: w poklatkowym schemacie skoków (w dolnym obszarze wideo) podwójne kliknięcie w lewej części obszaru - klatka do tyłu, w prawej - klatka do przodu.
 • Ustawienia -> Klawiatura -> Alternatywne: możliwość korzystania z alternatywnych skrótów klawiszowych na laptopach bez właściwej klawiatury numerycznej.
 • Ustawienia dźwięku: możliwość zapisywania/wczytywania ustawień Korektora do/z profilowych plików użytkownika.
 • Możliwość zmiany nazwy zakładki w Liście odtwarzania.
 • Lista odtwarzania: funkcja *Usuń plik z dysku* teraz obsługuje usuwanie wielu plików z listy.
 • Zmieniono rozszerzenie nazwy pliku dla automatycznego pomijania rozpoczęcia/zakończenia z *.oe na *.skip
 • FLV: przyspieszono otwieranie wideo strumieniowego, określono czas trwania pliku podczas odtwarzania.
 • Przerobiono rozszerzoną historię otwieranych plików.
 • Ustawienia zrzutów ekranu wykonano w osobnej karcie.

4.6.7

 • Dodano polski plik językowy autorstwa Adama Malich.
 • Dodano przechwyt ustawień z poprzedniej wersji.
 • Dodano automatyczne pomijanie dla odcinków.
 • Ustawienia -> Klawiatura: dodano nowe polecenia
 • Dodano WASAPI Audio Renderer do listy urządzeń dźwiękowych.
 • Dodano ograniczone wsparcie dla odtwarzania ISO (niezbędny LAV Filters)
 • Ustawienia->Klawisze globalne: możliwość określenia klawiszy multimedialnych dla dostępnych poleceń; dodano 4 nowe polecenia
 • Możliwość określenia kodowania napisów; wsparcie dla ass/ssa; przycisk «Domyślne» przywraca teraz standardowy styl napisów, a nie tylko ustawienia formatki.
 • Planner: dodano funkcję «przejdź w tryb gotowości».
 • Ustawienia -> Myszka: nowa funkcja — Wywołuj wyskakujące menu przycisków ustawień wideo/dźwięku/napisów LPM.
 • Menu kontekstowe osi czasu: funkcja przewijania po klatkach kluczowych.
 • Wsparcie RealAudio 14.4.
 • Wsparcie dekodowania DVCPRO 50, Apple DVCPRO HD 1080i60, RealAudio Lossless, MSS2, WMA Voice, Canopus CLLC.
 • Dekoder audio: można wybrać konfigurację głośników.
 • AVI Splitter: dodano okno dialogowe ustawień
 • Poprawiono kompatybilność z zewnętrznym filtrem DirectVobSub (np. xy-vsfilter).
 • Zmieniono domyślne klawisze dla niektórych poleceń.
 • Teraz ustawienia wideo/napisów mogą być otwierane bez konieczności otwierania wideo.
 • Znaczna optymalizacja list wewnętrznych i zewnętrznych dla wielkiej ilości plików.
 • Ustawienia->Zdarzenia: funkcja Zastosuj zapisane ustawienia multimedialne ma teraz wyższy priorytet, niż Wymuszanie proporcji w Ustawienia -> Wideo.
 • Przy wywoływaniu polecenia Alt+Q (wyładuj plik) rozmiar okna odtwarzacza nie powracał do standardowego, jeśli odtwarzacz w danym momencie znajdował się w trybie pełnego ekranu.
 • Przeglądarka napisów: wsparcie dla Unicode; możliwość zmiany rozmiaru formatki; wsparcie multi linii; wsparcie zmiany czasu; inne ulepszenia w funkcjonalności.